Tiks iedalīti līdzekļi no novada pašvaldības autoceļu fonda

AKTUĀLI

Novada domes sēdē tika pieņemts lēmums iedalīt līdzekļus no Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda nesadalītā atlikuma 2017. gadam Naujenes pagasta pārvaldei 1815 eiro apmērā 18. novembra ielas kanalizācijas aku vāku nomaiņai, Kalupes pagasta pārvaldei 3200 eiro apmērā pagasta ceļa avārijas caurtekas remontam un 1500 eiro plastmasas caurteku iegādei ceļam “Rasnači – Baltmuiža” . Tāpat lēmums nosaka, ka līdzekļi 2286,90 eiro apmērā tiks iedalīti Daugavpils novada domei darbu daudzumu sarakstu izstrādāšanai ceļiem plūdos nodarīto zaudējumu novēršanai.

Tāpat ar domes lēmumu apstiprināts Daugavpils novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales starp iestādēm precizētais plāns 2017. gadam. Līdzekļi tika precizēti sakarā ar iepirkumu. Saskaņā ar plānu pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai 2017. gadam iedalīti 216 479 eiro. Apstiprināts arī precizētais plāns ceļu ikdienas uzturēšanai. Šo līdzekļu precizēšana veikta sakarā ar Demenes greidera izmantošanu.

Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”