Tiek plānots veikt Malnavas koledžas Višķu izglītības īstenošanas vietas mācību korpusa fasādes un jumta remontu

AKTUĀLI

Novada domes sēdē pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu valsts kasē Malnavas koledžas Višķu izglītības īstenošanas vietas mācību korpusa fasādes un jumta remontam. Aizņēmumu 72 684,51 euro apmērā paredzēts ņemt šogad.

Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” juridiski savu darbību sāka 2015. gada 28. augustā, kad tika parakstīts sadarbības līgums par izglītības programmu realizāciju starp Malnavas koledžu un Daugavpils novada domi. Sadarbības līgums paredzēja uzlikt par pienākumu pašvaldībai segt ēku apsaimniekošanas izdevumus un nodrošināt izglītojamos ar dienesta viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumiem, savukārt Malnavas koledža apņēmās īstenot pasākumus, kuri nepieciešami izglītības programmu apgūšanas nodrošināšanai.

“Višķos” tiek īstenotas 3 programmas, par valsts budžeta finansējuma izglītību apgūst 95 audzēkņi, bet Eiropas Savienības finansētajās programmās mācās 88 jaunieši, savukārt neklātienē izglītību iegūst 48  audzēkņi.

Mācību process notiek ēkā, kura tika nodota ekspluatācijā 1967. gadā. Kopš nodošanas ekspluatācijā ēkai nav veikts kapitālais remonts, ir izveidojušās deformācijas ēkas jumtā un sienās, kas izsauc nokrišņu iekļūšanu mācību kabinetos un palīgtelpās. Nokrišņi rada paaugstinātu mitrumu, kā rezultātā izglītojamajiem netiek nodrošināti komfortabli un normatīvajiem aktiem atbilstoši  mācību un sadzīves apstākļi. 21.jūnijā tika veikta ēkas apsekošana, kuras laikā tika rezumēts,  ka ir jābveic konkrēti pasākumi ēkas bīstamības novēršanai (atjaunot fasādes fragmentus, salabot  skārda dzegu  un palodžu elementus un salabot jumta segumu).

Lai nodrošinātu mācību korpusa bīstamības novēršanu un izglītības procesa apstākļu uzlabošanu, novada dome ierosināja projektu “Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkas jumta seguma un ieejas mezgla vienkāršota  atjaunošana”. Projekts ir iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānā 2017.-2019.gadam, pamatsarakstā.

Kopējas Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkas jumta seguma un ieejas mezgla vienkāršotas atjaunošanas izmaksas veido   92 684,51   euro, no kurām 72 684,51 euro tiks finansēti, veicot aizņēmumu Valsts kasē. Būvdarbu veikšanas un pabeigšanas termiņš ir 2017.gads.

Tiks paaugstināta Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitāte