Telpu nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā

Izsoles

Nekustamā īpašuma adreseSaules iela 5, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamās telpas
Kadastra numurs4446 001 0572
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Nedzīvojamās telpas 4446 001 0572 001-58.0 m2;  
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)12.18 EUR (divpadsmit euro 18 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 27.11.2020. līdz 04.12.2020.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2020.gada 8.decembrī plkst. 11.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsBiķernieku pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073677, juridiskā adrese Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads.
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr.65431805 ar Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāju Mārīti Daņilovu

Izsole noteikumi Nomas līgums Telpu izvietojuma plāns

Latgales plānošanas reģions aicina piedalīties aizraujošā Vispasaules cilpošanas tūrē “Es atgriežos Latgalē!”