Talkas pilsētās un pagastos

AKTUĀLI

Lielās talkas ietvaros Demenes pagasta pārvaldes darbinieki un ciema iedzīvotāji apvienojas labo darbu veikšanai! Tika veikti labiekārtošanas darbi Briģenes ezera krastā, sakārtota publiskās pludmales teritorija, savāktas pērnā gada lapas, savākti vecie zari un atkritumi, novākti slimie, nokaltušie koki. Kumbuļu ciemā talkas laikā sociāla dienesta darbinieki un iedzīvotāji sakārtoja bērnu rotaļlaukumu un Līdumnieku ielas posmu.

Lielās talkas ietvaros arī Demenes un Laucesas pagasta jaunieši apvienojas labo darbu veikšanai! Tika veikti labiekārtošanas darbi volejbola laukumā Kumbuļu ciemā (Demenes pagasts), uzstādīti jauni laukuma stabi, savāktas pērnā gada lapas, savākti vecie zari un atkritumi.

Lielajā talkā Maļinovā noritēja teritorijas uzkopšanas darbi, kuras ietvaros iestādīja pavasara puķes, atjaunoja košumkrūmu stādījumu apmales, lai būtu prieks sev un visiem Maļinovas ciemiņiem.

Līksnas pagasta pārvaldes darbinieki talkoja, savācot teritoriju gar pašvaldības ceļiem, kā arī labiekārtojot Muižas parka teritoriju. Pēc plūdiem tika savākti atkritumi gar pašvaldības ceļu Ļūbaste - Ribaki.

Salienas pagasta pārvalde veica Lielās talkas ietvaros Poguļankas upes apkārtnes sakopšanu.  Talkas laikā tika sakopta dižakmens apkārtne, K. Gruguļa piemiņas akmens apkārtne un atpūtas vieta - lapene. Tāpat tika savākti atkritumi valsts ceļa P69 Skrudaliena – Kaplava - Krāslava ceļa joslā no Vecsalienas pagasta robežas līdz Lielbornei.

Dubnas pagasta pārvalde Lielās talkas ietvaros veica puķu dobju ierīkošanu un stādīšanu. Žoga atjaunošanu un teritorijas sakopšanu pie katlu mājas. Sakopšanu un atkritumu vākšanu kapsētās.

Sestdien aptuveni 20 čakli talcinieki padarīja Biķernieku pagasta kultūras nama parka stūrīti sakoptāku. Talcinieki parūpējās par tiltiņu, puķu dobēm, celiņiem, lai iekļūšana parkā  būtu ērtāka. Tika novākti un sazāģēti vecie soliņi, novāktas skaidas, savākti atkritumi gar ceļiem.

21.aprīlī Skrudalienas pagastā Lielās Talkas ietvaros tika veikti sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Nodarbinātie sabiedriskajos darbos darbinieki (kopumā pieci cilvēki) 19. un 20. aprīlī  veica stihiskās izgāztuves sakopšanu. Pavisam tika savākti 75 maisi. Pārvaldes darbinieki un Silenes ciema iedzīvotāji (kopskaitā 17 cilvēki) labiekārtoja teritoriju “Ūdensrozes” viena hektāra platībā, kas atrodas Silenes ciema centrā. Tika iestādīti dekoratīvie krūmi - 32 gabali, 16 koki, sagatavojot bedrītes un pievedot melnzemi, uzlikti metāla sieti ap kokiem, kā arī aizsardzība no bebriem, nozāģēti vairāki invazīvās sugas krūmi (ošlapu kļava, kārkli), sakopta teritorija pēc krūmu nozāģēšanas.

Medumu pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās Lielā talkā. Tika savākti atkritumi Valsts autoceļa A - 13 ceļa joslā, Medumu ciemā un Medumu parka teritorijā. Likvidēta stihiska izgāztuve Medumu pagasta teritorijā. Savākti 113 maisi atkritumu. Lielā talkā iesaistījās aptuveni 54 iedzīvotāji. Privātīpašumu īpašnieki sakopa savus īpašumus – mājas teritorijas un zemes gabalus.

Subatieši - bērni, jaunieši, ģimenes, piedalījās talkā. Ezermalas parks, ezeru krastmalas, dievnamu apkārtne ir uzspodrināta. Kafejnīcas "Mazais namiņš" pavāres uzvārīja gardo zupu. Patīkams un veselīgs talciniekiem bija Subates pilsētas pirts baudījums. Vieniem tās bija bērnības atmiņas, citiem, īpaši bērniem - piedzīvojums un atklājums. Paldies pārvaldei un pirtniekiem - Rajai un Nikolajam. Aicinājums subatiešiem - nepiegružot priedītes! Savi atkritumi jāapsaimnieko, neradot kaitējumu dabai un citiem līdzcilvēkiem!

Kalkūnē darbinieki veica daudzgadīgo stādījumu apkopšanu un teritorijas labiekārtošanu.

“Lielās talkas” nedēļas ietvaros arī Ilūkstes pilsētā, tāpat kā citviet novadā, norisinājās teritoriju sakopšanas darbi. Ilūkstes pilsētas administrācijas darbinieki piedalījās atkritumu vākšanas talkā Ilūkstes mežā pie Bebrupītes, savukārt Ilūkstes Kultūras un mākslas centra darbinieki kopā ar Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas darbiniekiem veica Ilūkstes upes malas sakopšanas darbus. Tāpat talkā nāca arī Zemessargu brigāde, izzāģējot un sakopjot bērzu birzi 4.maija gatves teritorijā. Liels paldies visiem par aktīvo dalību pavasara sakopšanas darbos, teic pilsētas administrācijas vadītāja Ieva Strode.

Šogad Lielās talkas dienā - Bebrenē un Ilzē - pagasta aktīvākie cilvēki sanāca kopā, lai kārtējo reizi sakoptu vai labiekārtotu pagasta teritoriju. Jau piektdien, 21. aprīlī, Akmeņupes dabas takā čakli darbojās Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona no Lūznavas brašie karavīri. Tika uzstādīti jauni informācijas stendi, sakoptas ugunskura vietas un atjaunoti tiltiņi. Pēc labi padarīta darba talkas dalībnieki nobaudīja gardo zupu. Lielās Talkas dienā Bebrenes katoļu un luterāņu kapu apkārtnē pulcējās ļaudis, lai sakārtotu un sakoptu kapu teritoriju. Savukārt Ilzes ciema ļaudis sarīkoja savu talku, kurā ciema centra uzkopšanā iesaistījās 18 lieli un mazi talcinieki. Milzīgs Paldies ikvienam, kurš nepažēloja ne savu laiku, ne spēkus un pielika savu roku pie mūsu pagasta sabiedrisko teritoriju sakārtošanas, teic Benita Štrausa. Joprojām ir svarīgi arī ikdienā nepiemēslot apkārtni un dzīvot saskaņā ar dabu!

Tāpat kā katru gadu, arī šogad Augšdaugavas novada Sporta skolas un Sporta centra kolektīvs ar lielu entuziasmu 21. aprīlī piedalījās Lielajā talkā. Tika sakopts pilsētas stadions un tā apkārtne,  nomazgātas skatītāju tribīnes, sakopts tenisa korts no sakritušajiem zariem un lapām, kā arī  uzlikts tīkls, lai pilsētas iedzīvotājiem tas būtu pieejams. Esam priecīgi par padarīto darbu un kopā būšanu, raksta Augšdaugavas novada sporta skolas administrācija.

Nīcgales pagasta pārvalde informēja, ka Lielā talka Nīcgales pagastā norisinājās no 17.aprīļa līdz 22.aprīlim. Galvenās talkošanas vietas bija Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcas teritorijā, Lielā akmens teritorijā, kapsētas, pašvaldības iestāžu teritorijās, Nīcgales ciemā un citviet.

20. un 22. aprīlī Naujenes un Biķernieku pagastu jaunieši piedalījās Lielajā talkā. Talkošana ir ne tikai vides sakopšana, bet arī aktīvi, lietderīgi un jautri pavadīts laiks. 20. aprīlī Lielā talka sākās Naujenes pagastā, jaunieši un bērni talkas ietvaros veica labiekārtošanas darbus jauniešu pulcēšanās vietas apkaime un savāca atkritumus ceļa malās un Naujenes parkā. Kopīgiem spēkiem izveidoja jaunu puķu dobi un iestādīja ziedus. 22. aprīlī Biķernieku pagasta jaunieši un bērni savāca atkritumus apkārt pašvaldības dīķiem un labiekārtoja jauniešu pulcēšanas vietas teritoriju.

Lielās Talkas ietvaros pašvaldības iestāžu darbinieki stādīja mežu