Sventes pagasta pārvaldes autobusa izsole

Izsoles

Sventes pagasta pārvalde pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo kustamo mantu – autobusu  VW LT 35, izlaiduma gads 1999., nobraukums 527550 km.

Autobusa izsoles sākumcena  720,00  (septiņi  simti divdesmit euro), izsoles solis EUR 50 (Piecdesmit euro).

Nodrošinājums EUR 72,00 (septiņdesmit divi euro 00 centi)  apmērā  jāiemaksā bankas kontā  Nr.LV68TREL9814211440200, Valsts kase,  SWIFT kods: TRELLV22, ar norādi maksājuma uzdevumā „Sventes pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās mantas - autobusa VW LT 35  nodrošinājums”, līdz izsoles sākumam.

Izsole notiks 2017.gada 16. maijā  plkst.1000 Sventes pagasta pārvaldes  telpās Alejas ielā 9, Sventē, Sventes pagastā , Daugavpils  novadā.

Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi pa pastu Sventes  pagasta pārvaldei  Alejas iela 9,  Svente,  Sventes pag., Daugavpils nov. , LV-5473.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sventes pagasta pārvaldē  Alejas ielā 9 , Sventē , Sventes pagastā,  Daugavpils  novadā  darbdienās no plkst.800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, izsoles noteikumi publicēti Sventes pagasta pārvaldes mājas lapā  www.svente.lv.  Tālruņi uzziņām 65425180; 29191397.

Izsolāmā manta apskatāma, iepriekš saskaņojot ar pārvaldes komunālā dienesta vadītāju Artūru Jonānu pa tālr. 29191397.

 

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē nekustamo īpašumu