Šogad Augšdaugavas novads atbalstīja 28 biedrības un 20 reliģiskās organizācijas

AKTUĀLI

2022. gada 24. februārī tika apstiprināti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai biedrībām un reliģiskajām organizācijām. Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt tās biedrības vai nodibinājumi, ka arī reliģiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Augšdaugavas novadā vai kuru aktivitātes tiks īstenotas pašvaldības teritorijā. Pašvaldība atbalsta organizāciju darbību, lai sekmētu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju aktivitāti, ka arī iesaistīšanos Augšdaugavas novada attīstības, kultūras, izglītības, sociālo un citu jautājumu risināšanā. Tāpat viens no mērķiem ir veicināt pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķus, veicināt brīvprātīgās iniciatīvas, pilsonisko līdzdalību, sadarbību ar pašvaldību, kā arī veicinātu tradīciju saglabāšanu un atjaunotu esošos kultūras un vēstures pieminekļus vai sakrālās būves.

Atbalsts biedrībām

Volejbola klubam “Augšdaugava” sporta tērpu un apavu iegādei piesķīra 4360 eiro, basketbola klubam “Grozs” 24 apavu pāriem tika piešķirti 2550 eiro. Vieglatlētikas klubam “Olimpija” atbalstīja 550 eiro piesķiršanu sacensību rīkošanai, savukārt biedrībai Sporta klubs “Beibuks” piešķīra 3900 eiro dalībai Augšdaugavas novada musturdeķa akcijā – plostu nomai, enkuriem, trosēm, plostu konstrukciju transportēšanai un uzstādīšanai. Biedrībai “Daugaveņa” piešķirts finansējums 1816 eiro sieviešu brunču, vīriešu bikšu iegādei. Biedrībai “Dvietes vīnogas” tika piešķirti 1550 eiro pasākuma inventāra iegādei pasākumam. Biedrība “Kalkuna nova” piedalījās Sēlijas salu projektā, kam tika piešķirti 293 eiro. Biedrība “Lai sapņi piepildās” saņēma 900 eiro meistarklašu un kvesta rīkošanai festivālā “Augšdaugava”. Biedrība “LIXTEN” lūdza piešķirt 1080 eiro stendu un statīvu ceļojošai izstādei par godu Līksnas baznīcas 110 gadadienai, kas tika atbalstīts. “Līksnas muižas kapelai” tika piešķirti 631 eiro dažādu piederumu iegādei pasākumiem. Biedrībai “Medumu cerība” piešķīra 250 eiro projekta “Līgosim ar Zīļuku Medumos” īstenošanai, bet biedrībai “Ritam” piesķīra 910 eiro tērpu un instrumentu iegādei folkloras kopai. Biedrība “Silenes stariņi” realizēja projektu “Apbedīšanas tradīcijas Latgalē un Sēlijā”, kam tika piešķirti 355 eiro. Kultūras studija “Speiga” dažādām aktivitātēm saņēma 500 eiro, savukārt biedrība “Stendera novadnieki”  - 1000 eiro Stendera veļasmašīnas prototipa izgatavošanai. Biedrība “Savai skolai Vabolē” saņēma 300 eiro pasākuma rīkošanai, bet Inese Sarbaja saņēma 2000 eiro bērnu grāmatas izdošanai. Biedrība “Čaklās skudriņas” rīkoja ekskursijas, jaungada pasākumus un meistardarbnīcas, kam tika piešķirti 2620 eiro. Invalīdu biedrībai “Ildra” tika piešķirti 1600 eiro dažādu aktivitāšu īstenošanai. “Ilūkstes apvidus pensionāriem” piešķīra 2870 eiro pasākumiem un aktvitātēm. Biedrība “Spole” saņēma 908 eiro šujmašīnu un diegu iegādei, savukārt biedrība “Subatieši – sanākam, domājam, darām!” saņēma 1170 eiro sporta aktivitāšu rīkošanai. Biedrība “Višķu attīstībai” saņēma 1450 eiro pieredzes apmaiņas braucienam Lietuvā. Papildus biedrībai ”Višķu attīstībai” piešķīra 2460 eiro nolietoto paklāju nomaiņai Višķu katoļu baznīcā, draudzes mājas logu aprīkošanai ar žalūzijām un aizkariem. Biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” piešķīra 3000 eiro skatu platformas, torņa un aploku remontam. Biedrība “Dvietiņa” saņēma 1985 eiro estrādes koka grīdas maiņai, bet biedrība “Prodes mantinieki” saņēma 1035 eiro, kas nepieciešami labiekārtošanai. “Latvijas politiski represēto apvienībai” tika piesķirti 120 eiro politiski represēto personu dalībai pasākumā Ikšķilē. Biedrībai “Demenes socialā atbalsta centrs” piešķīra 1300 eiro četru funkcionālo gultu ar matračiem iegādei.

Atbalsts reliģiskām organizācijām

Daņiševskas pareizticīgo draudze saņēma 2820 eiro būvmateriālu iegādei, Bebrenes katoļu draudze - 3500 eiro divu logu maiņai, palodzes un ailu apdares darbiem, kā arī zupas virtuvei. Dvietes katoļu draudze saņēma 3000 eiro apkures sistēmas materiāliem draudzes mājā, savukārt Eglaines vecticībnieku draudzei piešķīra 1000 eiro lūgšanu nama soliņu izgatavošanai. Ilūkstes katoļu draudzei piešķīra 3500 eiro jumta remontam torņa smailē, savukārt Ilūkstes luterāņu draudzei piešķīra 3000 eiro gaiteņa, centrālā lieveņa, sakristejas remontam. Ilūkstes pareizticīgie saņēma 3500 eiro jumta seguma defektu novēršanai, bet Ilūkstes vecticībnieki 1200 eiro drenāžas uzstādīšanai pagrabā. Jezupovas katoļu draudze saņēma 3500 eiro ērģeļu stabuļu remontam, bet Kalupes katoļu draudze 3500 eiro baznīcas iekšsienu un logu mazgāšanai. Lašu luterāņi saņēma 3500 eiro vienas gleznas restaurācijai, bet Līksnas katoļu draudze – 3500 eiro jumta seguma daļas maiņai draudzes ēkā. Maļinovas pareizticīgo draudze saņēma 3000 eiro baznīcas iekšējo sienu un griestu gruntēšanai, kā arī krāsošanai. Maskovskas pareizticīgo draudze saņēma 1500 eiro būvmateriālu iegādei priekštelpu un saimniecības telpu remontam. Medumu vecticībnieki saņēma 810 eiro lūgšanu nama apdrošināšanai un citām sadzīviskām vajadzībām. Nīcgales katoļu draudze bruģēja celiņus baznīcas teritorijā, kam tika piešķirti 2000 eiro. Silenes katoļu draudze atjaunoja divus biktskrēslus, kam pašvaldība piešķīra 1000 eiro, savukārt Skrudalienas pareizticīgo draudzei piešķīra 3500 eiro baznīcas iekšējo sienu remontam. Višķu katoļu baznīcai piešķīra 1470 eiro informatīvā stenda izgatavošanai par baznīcas vēsturi un priesteri Litaunieku. Voitišķu vecticībnieki saņēma 1200 eiro bīstamo koku nozāģēšanai kapos.

19. oktobrī Augšdaugavas novada deputāti atbalstīja priekšlikumu palielināt finansējumu nevalstisko un reliģisko organizāciju atbalstam šim gadam par 10 500 eiro. Tādēļ Daņiševkas vecticībniekiem piešķīra 3500 eiro vēsturiskā žoga atjaunošanai un Maļinovas pareizticīgo draudzes iekšējo būvdarbu veikšanai – 7000 eiro.

Koncerts "Ziemassvētku sapnis!" Dvietē