Atbalsts biedrībām un reliģiskām organizācijām

2022.gada 24.februārī tika apstiprināti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Pašvaldības finansējuma saņemšanai, finansējuma piešķiršanas mērķi un uzdevumi, un kārtību, kādā veicama finansējuma piešķiršana un atskaitīšanās par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Uz Pašvaldības finansiālu atbalstu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem (turpmāk - Pašvaldības finansējums) var pretendēt:

- biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Augšdaugavas novadā, vai kuru aktivitātes tiks īstenotas Pašvaldības teritorijā un kas ar savu darbību sekmē Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu;

- Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas (draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes), kuru juridiskā adrese ir Augšdaugavas novadā (turpmāk – organizācija).

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Organizācija iesniedz pieteikumu par kārtējam gadam nepieciešamo Pašvaldības finansējumu (1.pielikums), pievienojot tam plānoto aktivitāšu izdevumu koptāmi (2.pielikums) līdz 1.aprīlim šādā kārtībā:

- elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@augsdaugavasnovads.lv;

- nosūtot Pašvaldībai pa pastu uz adresi - Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.

- personīgi Pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, vai attiecīgajā Pašvaldības pagasta vai pilsētas pārvaldē, vai Ilūkstes pilsētas administrācijā.

Pašvaldības finansējuma uzdevums ir atbalstīt organizāciju darbību, lai:

- īstenotu aktivitātes, kas veicina Pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķus un attīstības programmas rīcības virzienus un uzdevumus;

-sekmētu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Augšdaugavas novada attīstības, kultūras, izglītības, sociālo un citu jautājumu risināšanā;

-veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un organizāciju darbību un sadarbību ar Pašvaldību;

-veicinātu reliģisko organizāciju, draudžu tradīciju saglabāšanu, kā arī saglabātu un atjaunotu Augšdaugavas novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, kā arī sakrālās būves.Katrai organizācijai kārtējā gadā ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Pieteikumu līdz kārtējā gada 1. maijam izskata un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības domes izveidotā Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus -  atbilstību pašvaldības ilgtermiņa mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem; ieguldījuma nozīmību Augšdaugavas novada attīstībā; plānoto aktivitāšu pienesumu Augšdaugavas novada iedzīvotājiem kopumā; citu piesaistīto finansējuma avotu un pašfinansējuma apjomu un līdzšinējās darbības un sadarbības ar pašvaldību vērtējumu.

Pašvaldības finansējums netiek piešķirts administrācijas un darbinieku atlīdzībai, pabalstiem vai citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām, kā arī naudas sodu, līgumsodu vai kavējuma procentu samaksai, nekustamā īpašuma iegādei, politiskiem vai militāriem pasākumiem, jau īstenotu projektu un aktivitāšu izdevumu apmaksai. Tāpat uz pabalstu nevar pretendēt organizācijas, kurām ir nodokļu parādi vai nav iesniegts gada pārskats, kas savlaicīgi nav iesniegušas atskaiti par iepriekšējā gadā piešķirto pašvaldības finansējuma izlietojumu, kurām pasludināts maksātnespējas process, vai uzsākta likvidācija, ka arī ja pašvaldībai sniegtas nepatiesas ziņas.

Pašvaldības finansējuma izlietojuma atskaite jāiesniedz pēc aktivitāšu realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. decembrim, uzrādot grāmatvedības attaisnojošos dokumentus un fotofiksāciju par aktivitāšu īstenošanas gaitu.