Sociālā dienesta pārstāvji iepazinās ar Karēlijas pieredzi senioru aprūpē

AKTUĀLI

No 26. – 28.februārim Daugavpils novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja piedalīties Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja kopā ar sadarbības partneriem no Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, Somijas īstenotajā Ziemeļu ministru padomes līdzfinansētajā projektā „NVO vecāka gada gājuma cilvēku labākai dzīvei Baltijas jūras reģionā”.

Projekta mērķis bija sekmēt vecāka gada gājuma cilvēku dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot ciešu sadarbību un labās prakses pieredzes apmaiņu starp speciālistiem, kuri strādā ar personām, kas ir vecākas par 50 gadiem un dzīvo projekta mērķa teritorijās. Projekta mērķa teritorija: Ziemeļkarēlija (Somija), Karēlijas Republika (Krievija), Latgale (Latvija), Vitebskas reģions (Baltkrievija).

Projekta ietvaros bija organizēta Starptautiskā konference un sociālo institūciju apskats, kas piedalās senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā. Konferences laikā varēja iepazīties ar Karēlijas Republikas likumdošanu, kas regulē palīdzību, ko sniedz senioriem, Sanktpēterburgas pieredzi, kas izpaudās vecu cilvēku potenciāla izmantošanā novecošanas aktivitātēs. Polijas pārstāvji iepazīstināja ar pētījumiem, kas veikti pēdējo 10 gadu garumā par fizisko aktivitāšu ietekmi novecošanas periodā. Somijas kolēģi pastāstīja par veselības aprūpes pieejamību senioru vecumā. Baltkrievijas Republikas dalībnieki iepazīstināja ar NVO darbību, kas veicina vecāka gada gājuma cilvēku ilgāku mūžu un stabilitāti sabiedrībā.

Praktiski varēja iepazīties ar Petrozavodskas pilsētu un tajā esošajām institūcijām: valsts finansētu Aprūpes centru veciem cilvēkiem un dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī nekomerciālas organizācijas uzturētu aprūpes centru pensionāriem un invalīdiem. Kopumā institūcijas ir pēdējo trīs gadu laikā renovētas, aprīkotas ar modernākajām tehnoloģijām, personālu un nepieciešamajiem pakalpojumiem, kas izriet no viņu vajadzībām.

Anna Jegorova
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja

 

 

Pavasara palus Daugavpils novadā prognozē aprīlī