Sociālā darba speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Nīderlandē

AKTUĀLI

No 28. aprīļa līdz 3. maijam Daugavpils novada sociālā darba speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Nīderlandē, Rotterdamas pašvaldības kopienu konsultāciju centru sociālajos jautājumos.

Brauciena laikā speciālistiem bija iespēja iepazīties ar sociālās politikas vadlīnijām Nīderlandē, tās pilsētu un lauku teritorijas specifiku. Nīderlandes kolēģi iepazīstināja ar sociālo darbinieku darbības saturu, apjomu, sociālajām garantijām, aizsargmehānismu un izglītības iespējām.

Pieredzes apmaiņas rezultātā iegūta informācija par deinstitucionalizācijas procesu, kas Nīderlandē darbojas jau vairākus gadus, un personām ar garīgās attīstības traucējumiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem, tiek sniegti pakalpojumi atbilstoši vajadzībām.

Vizītes laikā tika apmeklēts centrs, kas darbojas, pateicoties iedzīvotāju ziedojumiem. Tajā tiek sniegti pakalpojumi trūcīgām ģimenēm ar bērniem, bezdarbniekiem, tostarp arī trešo valstu iedzīvotājiem. Tiek organizēts viņu brīvais laiks, prasmju mācīšana sadzīvē, dzīvojamās telpas iekārtošanā, ēdiena gatavošana no esošajiem produktiem, dārza iekārtošana un kopšana. Sociālā darba speciālisti apskatīja centra telpas un paraugveidlapas sociālajā lietvedībā.

Otrs centrs, kas tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem, ir viens no modernākajiem Rotterdamas apkārtnē. Šī centra mērķis ir sniegt palīdzību dažādām marģinālajām grupām, kas ir nonākušas grūtībās. Tās ir ģimenes ar bērniem, bēgļi, alkoholatkarīgie un personas, kas cieš no cita veida atkarībām, kā arī vardarbībā cietušie un veci cilvēki. Centrā tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts, kas sākas ar individuālo klienta sarunu par viņa problēmām, vajadzībām, interesēm un iespējām. Kopīgi ar centra sociālajiem darbiniekiem tiek izstrādāts plāns situācijas uzlabošanai.

Kā, analizējot pieredzes apmaiņas brauciena ieguvumus, rezumēja novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, novadā ir jāparedz plašākas sadarbības iespējas ar profesionāļiem un institūcijām, kas iesaistās sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespējas sociālo pakalpojumu klāsta pilnveidošanai tieši trūcīgām ģimenēm ar bērniem, bezdarbniekiem un veciem cilvēkiem. Jāizvērtē katra attieksme pret konkrēto problēmu un klientu, jāstrādā pie pakalpojumu un palīdzības lietderības izvērtēšanas.

Informāciju sagatavojusi:
Anna Jegorova

Publiskā apspriešana Dubnas pagastā