Sniegtie pakalpojumi 2022. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Pagastu un pilsētu ziņas

Arī 2022. gadā Latgalē turpinājās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem no Latgales pašvaldībām tiek veidots pamats iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām, un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšana līdz 2022. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta astoņās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās. Latgales deinstitucionalizācijas plāna ietvaros, paplašinot infrastruktūru un attiecīgi sniegto pakalpojumu skaitu reģionā, pārliecinoši pieauga arī pieprasījums pēc SBSP.

Lauksaimniekiem skaidroja par atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem