Skrudalienas pagastā sapulce notika divos ciemos

AKTUĀLI

14. martā Skrudalienas pagasta Skrudalienas un Silenes ciemā noritēja sapulces ar iedzīvotājiem. Kopumā tās apmeklēja ap 80 pagasta iedzīvotājiem. Uz šī gada 1. janvāri pagastā dzīvo 1263 iedzīvotāji, pagājušā gada laikā piedzimuši 7 bērni. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarba līmenis Skrudalienas pagastā ir samērā augsts – 15,8 %, tie ir 126 bezdarbnieki no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. 2016. gada laikā, salīdzinot ar 2015. gadu, par 11 % ir mazinājušies debitoru parādi par komunālajiem pakalpojumiem un dzīvojamo telpu īri, taču nedaudz pieauguši parādi par zemes nomu. 31 % apmērā samazinājusies GMI pabalsta izmaksa.

2016. gadā pagastā ir veikti lieli un mazi darbi. Bijušās Skrudalienas pamatskolas telpas pielāgotas bibliotēkas vajadzībām, turpat ierīkota signalizācija. Tāpat veikts remonts Silenes pamatskolas telpās. Par 8 000 eiro veikta mājas Bruņene 24 dūmvadu un bēniņu logu atjaunošana. Atjaunots siltummezgla aprīkojums Brīvā laika centrā un rezerves izejas telpa Silenes kultūras namā, kā arī veikti citi remonta un ēku uzturēšanas darbi. Pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai. Jāatzīmē, ka šīs funkcijas izpilde pārvaldei gadā izmaksā 22 000 eiro.

Pērn tika uzsākti arī ceļa Adami –Skrīveri remonta darbi. Vairākiem pagasta ceļiem veikti grants uzbēršanas darbi. Krūmi un apaugumi izcirsti ceļa posmos Adami – Skrīveri, Baltiņi –Viļķeļi, Salinieki-ViļķeļiČervonka, Vārpene-Biķernieki, Vārpene-Ezerne-Šengeida, un Salmonovka-Vitaniški. Bedrīšu remonts veikts ceļa  Nr.12 “Skrudaliena – Vārpene” 150 m2 asfaltētajā posmā.

2016. gada laikā Silenes ciema iedzīvotāji turpināja uzstādīt ūdens skaitītājus daudzdzīvokļu un privātajās mājās.

Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova iedzīvotājus mudināja veikt mājdzīvnieku sterilizāciju un suņu čipēšanu.

Silenes pamatskolā mācās 73 bērni, 18 no tiem ir pirmsskolas grupiņas bērni. Skolas absolventi savas mācības izvēlējušies turpināt Daugavpils tehnikumā.

Skrudalienas pagastā ir ļoti laba sadarbība ar nevalstisko sektoru. Tā, šogad pagasta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Silenes stariņi” iesniedza projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma iekārtošana Silenes ciemā”. Projekta iecere tika atbalstīta, un nākamgad tiks īstenots projekts par 24 000 eiro. Tā rezultātā tiks izbūvēts liels un mūsdienīgām prasībām atbilstošs objekts bērniem un jauniešiem. Biedrība “Sieviešu klubs “Silenīte”” aktīvi piedalās pagasta kultūras dzīvē, līdzdarbojoties vairāku pasākumu rīkošanā un organizējot labdarības akcijas, lai palīdzētu pamestajiem dzīvniekiem. Ar savām aktivitātēm pagasta dzīvē piedalās arī biedrība “Dzidra straume”, dažādos pasākumos piedāvājot meistarklases sveču liešanā, tauriņu darināšanā, pērlīšu pīšanā un dabīgās kosmētikas izgatavošanā.

Šogad ieplānots Silenes ciema dzīvojamās mājas dzīvokļa Skaista ielā 12-8 remonts, notekūdeņu attīrīšanas ēkas remonts Silenes ciemā, signalizācijas projekta izstrāde daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” ēkai, ceļa Adami-Skriveri būvdarbu turpināšana, ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu apsaimniekošana, pagasta teritorijas un kapsētu labiekārtošana, saimniecības ēku uzturēšanas darbu veikšana, mājokļu apsaimniekošana un ielu apgaismojuma infrastruktūras uzturēšana.

Pēc pagasta pārvaldes vadītājas Betijas Ivanovas sniegtās atskaites sekoja virkne iedzīvotāju jautājumu. Skrudalienas pagasta iedzīvotāja, kas pavada bērnus skolēnu autobusā no Kumbuļiem, pauda uztraukumu par aizaugušajām ceļa malām un par to, ka to dēļ braukt paliek bīstami. Novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska atbildēja, ka tas ir Valsts ceļš un ar to saistītie jautājumi jārisina, rakstot VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Tāpat iedzīvotāja izteica savu sāpi par tekošajiem jumtiem divās daudzdzīvokļu mājās Silenes ciemā. Mājas būvētas ap 1967. gadu un abās jumti atrodas avārijas stāvoklī. Arī skārds ap dūmvadiem jau sarūsējis un  notekas - sapuvušas. Dzīvokļu īpašnieki ir pensionāri un bezdarbnieki, kas ar saviem līdzekļiem šo problēmu nevarēs atrisināt, jo arī uzkrājumu nepietiek, lai veiktu kārtējos remontdarbus. Un tādēļ iedzīvotāji lūdz pašvaldības atbalstu.

Janīna Jalinska minēja atbalsta iespējas Finanšu institūcijas “Altum” daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apjoms energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu mājām jau noteikts jaunajā 2017. gada budžetā un tas sastāda 100 000 eiro.

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš komentēja par situāciju tajās mājās, kuras apsaimnieko dotais uzņēmums. SIA “NPS” pagastā apsaimnieko 5 dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas, savukārt 4 mājas Silenes ciemā atrodas fizisko personu apsaimniekošanā. Pirmā māja Riču ielā 2, kurai uzkrājuma fonds ir pietiekošs, lai veiktu jumta remontu un to pabeigtu. Savukārt mājās Skaista ielā 12 un 14 tas ir nepietiekošs. Taču Aivars Elksniņš atgādināja, ka novada teritorijā darbojas Saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, tai skaitā arī jumta nomaiņai. Iesākumam ir nepieciešams šo māju iedzīvotāju parakstīts protokols, lai šo jautājumu virzītu tālāk izskatīšanai.

Iedzīvotāji arī jautāja par jaunatnes vasaras nodarbinātības programmu šogad un interesējās, kad skolēni varēs sākt tai pieteikties. Janīna Jalinska atbildēja, ka pieteikšanās sāksies aprīlī. “Mēs esam ieinteresēti, lai bērni strādātu novada uzņēmumos un zemnieku saimniecībās, esam tāpat pateicīgi visiem, kas iet pretī un nodrošina bērniem šīs darba vietas. Īpašs paldies uzņēmējiem. Šai programmai šogad no pašvaldības budžeta novirzīti 10 000 eiro. Informācija par pieteikšanos un termiņiem tuvākajā laikā būs skolās”, tā J. Jalinska.

Skrudalienas pagasta ambulances ēkā pavisam nesen projekta ietvaros tika veikts remonts, taču iedzīvotāji izsaka neapmierinātību par noteku neesamību, kā dēļ kāpnes regulāri samirkst, bet ziemā, iestājoties salam, sasals un ir ļoti slidenas. Uz konkrēto jautājumu atbildēja Betija Ivanova: “Kad tika remontēts ambulances ēkas jumts, notekcaurules projektā netika paredzētas, tādēļ arī netika uztaisītas. Taču projekts paredzēja uzbrauktuves izveidi un ir arī margas, pie kurām var pieturēties, kāpjot augšā. Jautājums, vai notekcaurules var izbūvēt tagad, ir jāuzdod speciālistam, pašlaik uz šo jautājumu nevaru atbildēt”.

Tāpat tika uzdots jautājums no seniores, vai pienākas pabalsts malkas iegādei, uz ko Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atbildēja, ka tas pēc Saistošiem noteikumiem pienākas vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav bērnu. Vientuļie pensionāri, kas vecāki par 80 gadiem, ir tiesīgi saņemt mājokļa pabalstu neatkarīgi no pensijas apmēra, tāpat arī vientuļie cilvēki, kas ir vecāki par 60 gadiem un kuriem nav bērnu.

Iedzīvotāji izteica nepieciešamību pēc reisa autobusa brīvdienu rītos, lai tiktu uz pilsētu. Jāatzīmē, ka reisa autobuss darba dienās no Skrudalienas uz pilsētu kursē 3 reizes dienā. Janīna Jalinska informēja, ka tagad par izmaiņām maršrutu tīklā ir atbildīga Autotransporta direkcija, un, ja ir kādi priekšlikumi, tie jāadresē viņiem. Var iesniegumu iesniegt arī novada domē, un tas tiks novirzīts tālākai darbībai. Protams, uzmanība šajā jautājumā tiek pievērsta dotā reisa rentabilitātei un nepieciešamības pamatojumam.

Iedzīvotāji arī izteica pretenzijas tiem suņu un kaķu saimniekiem, kas pēc saviem mīluļiem nesavāc izkārnījumus un tie aizķēzī bērnu laukumus un daudzdzīvokļu māju pagalmus. Skrudalienas ciema iedzīvotāja lūdza pārvaldei, vai varētu ierīkot kādu teritoriju pastaigām ar mājdzīvniekiem.

“Lauku teritorijā noteikt vietu pastaigām ar suņiem būtu neloģiski. Es uzskatu, ka tas ir konkrēta saimnieka iekšējās kultūras jautājums. Ir jāsaprot, ka pēc katras pastaigas ar suni pēc viņa ir jāsavāc, pie tam jāstaigā ar mājdzīvniekiem ne mājas pagalmos un bērnu laukumos. Bērnu laukumus mēs regulāri savedam kārtībā, iztīrām smilškastes un pievedam smiltis. Domāju, ka šis jautājums ir jārisina māju vecākajiem, kas labi pārzina gan šo mājdzīvnieku saimniekus, gan situāciju un, protams, katram personīgi. Tad šādi jautājumi vairs neradīsies”, tā B. Ivanova.

Sapulces gaitā tika akcentēts jautājums par cilvēku drošību un uzsvērtas vairāku iedzīvotāju bažas par kriminālo situāciju pagastā. Klātesoši sapulcē bija Kārtības policijas Sēlijas nodaļas priekšnieks Ivars Poikāns un Daugavpils iecirkņa priekšnieks Jānis Anspoks. Kas uzklausīja un solīja rīkoties, līdz ko pie viņiem būs iesniegums vismaz no viena iedzīvotāja. Kā arī Ivars Poikāns apsolīja atbraukt un uz vietas pieņemt iedzīvotājus, kas vēlēsies uzrakstīt iesniegumu par kādu noziegumu vai pāridarījumu no likuma pārkāpēju puses. “Mēs strādājam un ļoti operatīvi reaģējam uz iesniegumiem, ja tādi ir. No jūsu pagasta mums līdz šim nav bijis neviens iesniegums. Tāpēc arī mani izbrīnīja jūsu šīs dienas tikšanās gaitā izteiktās bažas. Tādēļ pēc katra likuma pārkāpuma lūgums zvanīt uzreiz. Atstāšu šodien jums arī savus tiešos kontaktus, varat zvanīt man. Ja policijas inspektors kādu no jūsu iesniegumiem izskatīja un uzrakstīja, jūsuprāt, neapmierinošu lēmumu vai atbildi, jums ir tiesības to pārsūdzēt”, tā jautājumu komentēja J. Anspoks. Savukārt Ivars Poikāns bilda, ka problēma ir tieši vietējo iedzīvotāju klusēšanā. “Arī es, kā Sēlijas nodaļas vadītājs, ne no viena pagasta iedzīvotāja līdz šai dienai neesmu saņēmis nevienu zvanu vai iesniegumu. Mēs reaģējam uz tām situācijām, kas rodas un izskatām iesniegumus, kas mums tiek adresēti. Esmu tikai par, lai ieviestu pagastā kārtību. Arī jums, kā pagasta iedzīvotājiem, jārūpējas par šo kārtību. Jo visur ir tās saucamās “točkas” (nelegālā alkohola tirdzniecības punkti), arī par tādiem jāziņo policijai. Jāsaka, ka tādi punkti ir likvidēti Demenes pagastā. Lūdzu, ziņojiet arī, ja notiek kādi pārkāpumi nelabvēlīgās ģimenēs, kurās ir bērni. Kā redzat, tagad visā Latvijā ir daudz gadījumu, kad cieš tieši bērni. Jūs jau labāk redzat to situāciju, kas ir uz vietas pagastā. Lūdzu, ziņojiet policijai, Sociālajam dienestam, bāriņtiesai. Neesiet vienaldzīgi”, tā I. Poikāns.

Pagasta iedzīvotājs Mihails Lapkovkis uzdeva jautājumu, kāpēc netiek centralizēti izvesti atkritumi no visiem pagastā esošajiem kapiem. Atbildēja Betija Ivanova: “No pagasta kapsētām atkritumi tiek izvesti, savukārt no tām, kas Zemesgrāmatā ierakstītas uz kopienas vārda, mūsu pagastā tie ir Voitišķu un Silenes katoļu kapi, netiek izvesti, jo vispirms ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotājiem. Mūsu teritorijā tā ir SIA “Eko Latgale”. Tad tiks uzstādīts atkritumu konteineris un par atkritumu savākšanu maksās kopienas locekļi”.

Pagājušajā gadā publiskās apspriešanas gaitā tika lemts jautājums par ceļu “Ādami – Skrīveri” un “Vitaņišķi – Bruņene” remontdarbiem. Iedzīvotāji deva priekšroku pirmajam ceļam, savukārt pašvaldība izlēma veikt remontdarbus otrajam ceļam. Šo lēmumu Betija Ivanova paskaidroja ar to, ka projekts pirmajam ceļam, ko izvēlējās iedzīvotāji, netika atbalstīts, jo tajā ceļa posmā ir par maz zemnieku saimniecību. Savukārt šogad pienāca kārta tehniskā projekta izstrādei ceļam “Vitaņišķi – Bruņene”, un šis ceļš tika noteikts arī novada Autoceļa fonda prioritātēs. Dotais ceļa garums ir vairāk kā 4 km un tā posmā ir daudz zemnieku saimniecību.

Otrā sapulce notika vecajā Skrudalienas pamatskolā. Tās telpās ar 2016. gada 1. jūliju izveidots daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”. Turpmāk, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, centrā notiks remontdarbi, nodrošinot piekļuvi, tas ir - pacēlāju uzstādīšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un dienas centra izvietošanai, kur tiks sniegti pakalpojumi dažādu grupu iedzīvotājiem.

Kā iedzīvotājiem pastāstīja centra vadītāja Sofija Mole, centrs nebūs otra kultūras pasākumu norises vieta, bet gan tiks paredzēts palīdzības funkcijas darbībai tādām cilvēku grupām, kas nonākušas krīzes situācijā. “Tie ir vientuļie pensionāri, sociālā riska ģimenes u.c. Tā ir mūsu prioritāte. Dotajā brīdī ir iesniegti četri projekti. Viens no projektiem paredz pacēlāja izbūvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas arī būs mūsu klienti. Tie ir cilvēki, kas gadiem ilgi sēž savos dzīvokļos un viņiem nav iespējas nekur izbraukt. Vēl divi projekti ir iesniegti no biedrības “Silenes stariņi”. Viens no tiem iesniegts Meža attīstības fondam, otrs – Lauku attīstības fondam. Liels paldies iedzīvotājiem, kas par šo projektu parakstījās, tas mums bija liels atbalsts. Ja šis projekts tiks akceptēts, tad centrā tiks izbūvēta dušas telpa un veļas mazgātava. Taču jāatzīmē, ka tā nebūs sabiedriskā pirts, bet gan pakalpojums, kas paredzēts augstākminētajām iedzīvotāju grupām. Pateicoties novada domes atbalstam, šie pakalpojumi būs bezmaksas. Savukārt telpu dezinfekcija un uzturēšana gadā izmaksās pusotru tūkstoti eiro. Projekta kopējās izmaksas arī nav mazas. Tā, piemēram, pēc tāmēm varam redzēt, ka dušas telpas ierīkošana vien izmaksās 7 000 eiro. Pats galvenais, ka centrs turpinās dzīvot un telpas nestāvēs tukšas”, tā stāstīja S. Mole.

Betija Ivanova papildināja teikto: “Pirmajā stāvā, kur atrodas bāriņtiesa un bibliotēka, ir iecerēta ģimenes ārsta prakses izveide un ideālā variantā arī aptieka. Tas ir mūsu sapnis. Taču jebkurai iecerei ir jāatbilst iespējamai situācijai. Vai tas būs ar laiku iespējams, redzēsim. Bija izteikti piedāvājumi arī par veterinārās aptiekas izveidi. Ēdnīcas un darbmācības kabinetos varētu tikt ierīkots kāds ēdināšanas uzņēmums, līdzīgi kā IU “Marianna” Silenes ciemā. Mēs labprāt nāktu pretī uzņēmējiem, kas to vēlētos. Taču Eiropas fondi ne labprāt dod finansējumu visiem projektiem, mums vispirms ir jāpierāda šo ieceru dzīvotspēja. Galvenais un primārais mūsu uzdevums ir lai šī ēka būtu droša. Ar to arī nodarbojamies dotajā laikā”.

Iedzīvotājs Boriss Konošonoks taujāja par tiltiņu, kas ved no apvedceļa uz Červonkas pusi un uz kura ir uzstādīti kravas ierobežojumi, taču pa to turpina braukt lielās mašīnas uz biogāzes staciju. Kā arī ceļa posms no apvedceļa uz Červonku Borisa skatījumā ir netīrākais ceļa gabals visā ciemā. Līdz ar to, ka ceļš ziemas periodā netiek laicīgi attīrīts, veidojas ledus, savukārt pavasarī – ceļš ir grūti izbraucams. Tāpat Boriss Konošonoks izteica neapmierinātību par kapu “Ragulišķi” neappļaušanu vasaras periodā. Līdz ar ko veidojas slikts iespaids par kapu vispārējo stāvokli. Betija Ivanova apsolīja, ka šie jautājumi tiks risināti. Kopumā sapulces noslēdzās uz pozitīvas nots.

Olga Davidova

Vecsalienas pagastā tika spriests par ceļiem un atkritumu apsaimniekošanu