SKOLAS IELA 19, NĪCGALE

Pašvaldība

Notiks nomas objekta (Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads) tiesību izsole.

Nomas objekta adrese: Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums: Nedzīvojama ēka- 4476 005 0465 001, palīgēka- 4476 005 0465 002, palīgēka- 4476 005 0465 003
Iznomājamā platība: Nedzīvojamā ēka- 649.1 m2, palīgēkas- 141.5 m2, 12.2 m2
Lietošanas mērķis: Tirdzniecība un pakalpojumi, biroja ēka, tūristu un atpūtas iestāde, sporta ēka
Zemes platība: 1.1887 ha
Cita informācija: No 2012.gada nedzīvojamā ēka ir Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 47.01 euro (četrdesmit septiņi euro 01 cents) mēnesī (bez PVN)
Izsoles solis: 1.00 euro (viens euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš: 3 gadi
Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No  30.10.2015. līdz 29.12.2015.  plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā,   Rīgas ielā 2, Daugavpilī -  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30,  pirmdienās  no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas,  K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842
Izsoles veids: Rakstiska izsole (pirmā)
Izsoles piedāvājumu atvēršana: 2015.gada 30. decembrī plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā
Iznomātājs: Nīcgales pagasta pārvalde
Nomas līguma projekts: Ar izsoles noteikumiem, pieteikumu un Nomas līgumu var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinetā un novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā/nomas tiesību izsoles
Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona Pēteris Stikāns, 29131129

Noteikumi

Projekts

Pieteikums

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS NĪCGALES VECĀ PAMATSKOLA