Renovēs Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumtu

AKTUĀLI

Deputāti sēdē lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 40 858,37 eiro apmērā Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta remontam.

Vaboles pagasta bibliotēka ir Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes izglītojoša, informatīva un kultūras struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Skrindu dzimtas muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība .Tas atklāts 1996. gadā. Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem brāļiem Skrindām-Benediktam (1869-1947), Kazimiram (1875-1919) un Antonam (1881-1918). Muzeja misija ir caur brāļu Skrindu ieguldījumu savas tautas izglītošanā sniegt ieskatu Latgales kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un katolicisma tradīciju nozīmīgumu Latgales kultūras dzīvē; apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentēt kultūras dzīves, darba un sadzīves tradīcijas Daugavpils novadā (Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos).

Vaboles pagasta bibliotēka un Skrindu dzimtas muzejs atrodas vienā no 20. gadsimta sākumā celtajām grāfa Plātera-Zīberga muižas ēkām. Tā atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vaboles muižas apbūve ar parku” aizsardzības zonā.

Ēkai jumts mainīts pagājušā gadsimta 90 – to gadu sākumā, taču darbi nav veikti kvalitatīvi, segums un siltinājums nav mūsdienu prasībām atbilstošs. Nolietojušās lietus noteksistēmas dēļ bojāta ēkas aizsargapmale. 2017. gadā, veicot muzeja telpu remontu, konstatēti jumta bojājumi, kas apdraud bibliotēkas un muzeja krājumu saglabāšanu.

Visu augstākminēto iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt veikt jumta seguma nomaiņu, frontonu logu iebūvi, jumta lietus noteksistēmas ierīkošanu, bēniņu siltināšanu, ēkas aizsargapmales atjaunošanu un betona lieveņu izbūvi.

Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta remonts iekļauts Daugavpils  novada  attīstības  programmas  investīciju plānā 2018.-2020. gadam. Būvdarbus ieplānots veikt vienā kārtā, uzsākot tos 2018. gadā un pabeidzot līdz 2018. gada beigām (būvdarbu veikšanas termiņš ir 4 mēneši). Kultūras iestāžu investīciju projekta īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma summa ir 40 858,37 eiro.

Ņems aizņēmumu Valsts kasē Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei