Ņems aizņēmumu Valsts kasē Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei

AKTUĀLI

Novada sēdē deputāti pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 767 773,45 eiro apmērā, kas tiks izmantots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma ”Pamatpakalpojumi  un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu  pārbūve” īstenošanai.

Patreiz ir veikti iepirkumi un jūnijā Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekta pieteikums sekojošu pašvaldības ceļu pārbūvei - ceļa „Butiški-Židina” pārbūve Naujenes pagastā, ceļa „Vitaniški- Bruņene” pārbūve Skrudalienas pagastā, kā arī ceļa „Mežniecība - Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā. Kopējais pārbūvējamo ceļu garums sastāda 18 kilometrus.

Dotie ceļi tika apstiprināti Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajā projektu iesniegumu konkursā. Projekts tiek realizēts ar mērķi uzlabot novada transporta tīklu tehnisko stāvokli.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada 31. maijam.

Novada domes sēde