Renovēs Špoģu katlu māju

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes deputāti nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases uz 25 gadiem projekta “Špoģu katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības izmaksas ir EUR 465 430. Būvdarbus veiks SIA “Borg”.

Špoģu ciema centrālās siltumapgādes sistēmai ir 22 abonenti, t.sk 18 fiziskas personas un 4 pašvaldības iestādes. Katlu mājas siltumenerģijas ražošanu nodrošina 1999. gadā uzstādīts šķeldas apkures katls. Pērnajā apkures sezonā katla darbība tika traucēta, kā rezultātā siltuma padeve patērētājiem netika nodrošināta 2 diennaktis. Ņemot vērā katla fizisko nolietojumu un lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos, deputāti lēma par labu katla nomaiņai. Rezultātā, tiks uzstādīts jauns 0.8 MWh katls un 0,3MWh katls avārijas gadījumiem, kurš darbosies ar dīzeļdegvielu.

Atjaunošana skars arī 160 m2 lielo Špoģu katlu māju, kura ekspluatācijā pieņemta 1988. gadā. Katlumājas ēka sākotnēji tika projektēta siltumenerģijas iegūšanai ar akmeņoglēm, savukārt kopš 1999. gada cietā kurināmā apkures katli nomainīti pret šķeldas apkures katlu. Kopš tā laika citi kapitālieguldījumi katlumājā nav veikti un ēka atrodas sliktā tehniskā stāvoklī – tajā radušās nopietnas plaisas sienās un sācis tecēt jumts. Špoģu ciema katlu mājā nav arī slēgtas kurināmā novietnes, tāpēc nav iespējama sagatavotā kurināmā pareiza uzglabāšana, kā rezultātā tas ir mitrs un tā siltumatdeve - zema. Izvērtējot ēkas stāvokli, ir nolemts katlumājas ēku demontēt un tās vietā uzstādīt konteinertipa katlu māju. Jaunā katlu māja darbosies automātiskajā režīmā bez kurinātāja klātbūtnes. Līdz šim esošajā katlu mājā tika nodarbināti četri kurinātāji, kas nākotnē ļaus ievērojami samazināt izdevumus.

Prognozēts, ka veiktie uzlabošanas darbi ļaus apkures sezonā ietaupīt līdz 33% šķeldas.

Būvdarbu realizācijas termiņš ir 2018. gada 28. decembris.

Piešķir finansējumu Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas jumta remontam