Piešķir finansējumu Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas jumta remontam

AKTUĀLI

Domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt no Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei 20 000 eiro kā pašvaldības līdzfinansējumu Sakrālā mantojuma programmas ietvaros īstenotā būvprojekta 1. kārtas – centrālās jumta daļas nomaiņa - realizēšanai.

2017. gadā valstī tika pieņemts Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums (spēkā stājies šī gada 1. janvārī) ar mērķi nodrošināt Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tai skaitā Latvijas dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Likums tāpat nosaka pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā. Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

2017. gadā, iesniedzot pieteikumu Sakrālā mantojuma programmai būvprojekta 1. kārtas (centrālās jumta daļas nomaiņa) realizēšanai, tika lūgti 164 000 eiro.

Vairākām Latgales baznīcām, Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas 2018. gadam ietvaros, piešķirts finansējums, kas paredz dievnamu konservāciju, restaurāciju un atjaunošanu, kā arī izpētes un restaurācijas dokumentācijas sagatavošanu. Kopumā programmā finansējums 1 miljona eiro apmērā piešķirts 28 Latvijas baznīcām. Lielākais finansējums 100 000 eiro apmērā piešķirts Līksnas Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai.

Sarkano ķieģeļu neogotikas stilā celto Līksnas baznīcu jau pa gabalu var redzēt braucot pa Daugavpils – Rīgas šoseju. Tā ir Daugavpils novada vērtība. Līksnas baznīca ir valsts mēroga kultūras piemineklis un diemžēl tās jumts pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī. Būvinženieri atzinuši, ka laika zoba radītie caurumi jumtā stipri bojā nesošās konstrukcijas. Pirms pieciem gadiem tika izveidota Līksnas Romas katoļu draudzes biedrība, kuras pārstāvji iniciēja darbu, lai atjaunotu Līksnas baznīcas jumtu. Draudze jumta remontam ziedojumos ir savākusi 20 000 eiro, līdz ar ko jumta renovācijai nepieciešami vēl 50 000 eiro.

Draudze jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi veic darbības, kas ļautu veikt jumta nomaiņu. Tā 2015. gadā tika pasūtīts un veikts tehniskais atzinums 2 000 eiro apmērā, savukārt 2016. gadā veikta jumta konstrukciju stiprināšanas un seguma nomaiņas projekta izstrāde par 5 000 eiro, gūstot finansējumu VKPAI Pieminekļu glābšanas programmā.

Šī gada jūnijā tika izsludināts iepirkums būvniecības darbiem, iepirkuma rezultātā uzvarēja SIA “Defass-D” ar plānotajām būvdarbu izmaksām 174 000 eiro.

 “Draudze lūdz iedalīt 50 000 eiro, tādu summu mēs nevaram atļauties. Būvnieki ir noslēguši līgumu ar draudzi, ka SIA “Defass-D” veiks būvdarbus pilnā apjomā, saņemot draudzei pašlaik pieejamos 120 000 eiro, bet trūkstošos naudas līdzekļus būtu ar mieru saņemt 2019. gadā. Draudze cer uz diviem momentiem. Pirmkārt, ka līdzekļi var tikt iedalīti nākamgad no Sakrālā mantojuma programmas, jo uz Līksnas baznīcu bija atbraucis arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, lai izvērtētu situāciju klātienē. Otrkārt, iespējams nākamgad var cerēt uz deputātu kvotām. Protams, šo gadu laikā jumts ir daudz cietis, līdz ar ko arī sienu un griestu apmetums ir kritis nost. Uzskatu, ka draudzei ir ļoti nepieciešams mūsu, kā deputātu, atbalsts. Lai arī ziedojumu akcija tiks paturpināta, tik daudz vairs nesaziedos. Zinu, ka nozīmīgas summas ir ziedojuši Līksnas lielākie zemnieki u.c. labas gribas cilvēki”, tā situāciju komentē J. Jalinska.

2009. gadā dievnams piedzīvoja baznīcas veco torņu demontāžu un jauno torņu uzlikšanu. Jāmin, ka arīdzan baznīcas torņu rekonstrukcijas konkursā pirms 9 gadiem uzvarēja firma “Defass-D”.

Līksnas draudzes biedrības locekle Elita Skrupska: “Ja augstie torņi jau savesti kārtībā, tad baznīcai ir vēl viens mazāks tornis, kuru, patiesību sakot, ievēro vien retais. Šī torņa koka konstrukcijas atrodas viskritiskākā stāvoklī. Visa draudze baidās, ja, piemēram, nāk liela vētra un šo torni nones, tad varētu rasties ļoti lieli bojājumi arī jumtā. Mēģināsim trūkstošos līdzekļus jumta remontam prasīt Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmā. Cerams, ka mūs uzklausīs arī Sakrālā mantojuma programma”.

Līdz ar pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu 20 000 eiro apmērā no novada domes līdzekļiem, tika pieņemti grozījumi 2018. gada budžetā. Veicot grozījumus, projekta īstenošanai piešķirti 16 473 eiro, tostarp - 4200 eiro no Daugavpils novada domes simtgades pasākuma – konkursa “Saglabā! Novērtē!” īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem, kas netiks īstenots; 10 000 eiro no Daugavpils novada domes Atbalsta programmai kultūras pieminekļu īpašniekiem paredzētajiem līdzekļiem, kura netiks īstenota šogad un  2273 eiro no Višķu pagasta pārvaldes ansambļu dalībai Vispārējos dziesmu un deju svētkos paredzētajiem līdzekļiem nodrošināšanai, tā kā Višķu pagasta ansambļi Vispārējos dziesmu un deju svētkos nepiedalījās.

Draudze turpina ziedojumu vākšanu un lūdz labas gribas cilvēku palīdzību.

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000595486
SEB banka kods UNLALV2X
Konta Nr.LV31UNLA0050005135570
ar norādi „Ziedojumi baznīcas jumta remontam” 

Naujenes MMS pūtēju orķestris piedalījās starptautiskā projektā