Publiskā apspriešana par koku ciršanu Skrudalienā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra Saistošiem noteikumiem Nr. 33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Skrudalienas pagasta pārvalde rīko publiskās apspriešanas procedūru par bojātu, bīstamo koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu Miera ielā 25, Skrudalienas ciemā, Skrudalienas pagastā. Tie ir divi bīstami koki, kas aug valsts ceļa V705 Skrudaliena - Ērgļi - Jaunsudrabi ceļa zemes nodalījuma joslā.

Publiskās apspriešanas termiņš ir no šī gada 15. decembra 2024. gada 12. janvārim.

Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē vai e - pastā: parvalde@skrudaliena.lv, vai telefoniski pa tālruni: 65439238 (Inese Alehina).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Maģiskās medus brokastis Kalupes pamatskolā