Publiskā apspriešana par koku ciršanu Naujenes un Biķernieku pagastā

AKTUĀLI

       Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra  Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Naujenes apvienības  pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

•           Krivošejevas kapi  ( Biķernieku pag.) – divi bērzi, divas kļavas;

•           Rudānu kapi ( Naujenes pag.)  – divas priedes;

•           Spruktu kapi ( Naujenes pag.)  – trīs apses, viena priede.

Aicinām  iedzīvotājus no 6. marta līdz 15. martam  sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai mutiski Naujenes apvienības pārvaldē, Skolas iela  15, Naujene ( tālr. 65476840, 65476841), Saules iela 4, Biķernieki  vai sūtot uz e-pastu: parvalde@naujene.lv

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Aicina saglabāt Latvijas dabas vērtības - dižkokus