Aicina saglabāt Latvijas dabas vērtības – dižkokus

AKTUĀLI

Lai saglabātu Latvijas dabas vērtību - dižkokus, Dabas aizsardzības pārvalde veic to uzskaiti. Dižkoks ir sevišķi vecs un resns koks, kam ir liela zinātniska, kultūrvēsturiska un estētiska nozīme. Latvijā par dižkokiem var kļūt ikvienas sugas koks. Dižkoki atrodas valsts aizsardzībā kā īpaši dabas pieminekļi. Katru gadu tiek atklāti arvien jauni dižkoki.

Diemžēl konstatēti gadījumi, kad zemju saimnieki, kurās ir dižkoki, nezināšanas pēc nozāģē dižkokus, vai veicina tā bojājeju. Dižkoks ir Dabas piemineklis un ir īpaši aizsargājams. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8.pants.

Aizsargājamā koka nociršana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst apdraudējumu, piemēram, apzāģēt zarus, izveidot balstus. Nociršanai nepieciešama Pārvaldes rakstiska atļauja.

Naudas sods par pārkāpumiem

Par aizsargājamo koku un aizsargājamās alejās un aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu piemēro naudas sodu. Fiziskai personai sods var sasniegt no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. (1 naudas soda vienība = 5 eiro).

Savukārt, ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu. Ja aizsargājamais koks atrodas pilsētā vai apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku rekonstrukcija.

Pārvalde aicina iedzīvotājus informēt par jaunatrastiem dižkokiem, rakstot e-pastu latgale@dap.gov.lv vai zvanot pa telefonu 26587620.

Plašāka informācija:

Diāna Selecka,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālas administrācijas
Dabas izglītības speciāliste

Tālr.: 25708126
E-pasts: diana.selecka@daba.gov.lv
www.daba.gov.lv

Izsludināta Sēlijas kultūras programma 2024