Publiskā apspriešana par koku ciršanu Medumos

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktiem un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra  Saistošiem noteikumiem Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Medumu pagasta pārvalde rīko publiskās apspriešanas procedūru par vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

  • 10 bīstamie koki (2 ozoli un 8 liepas) kapsētā “Pušča” Medumu pagastā, kad. Nr. 4472 009 0119.;
  • 2 bīstamie koki (2 ozoli) kapsētā “Švilpišķi” Medumu pagastā, kad. Nr. 4472 008 0070.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 29.05.2023. līdz 26.06.2023.

Lūgums Medumu pagasta iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski, iesniedzot iesniegumu Medumu pagasta pārvaldē (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov.), sūtot uz e-pastu:  parvalde@medumi.lv vai arī telefoniski pa tālruni t.65471563 (Olga Kačanova).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Nekustamo īpašumu izsole 13.06.2023.