Nekustamo īpašumu izsole 13.06.2023.

AKTUĀLI

IZSOLES

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 13.jūnijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Līksna” ar kadastra numuru 4468 005 0515, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0515 1377 m2 platībā, un atrodas Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1176.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 13.jūnijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 001 0295, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0295 0.0553 ha platībā, un atrodas “221”, Vasarnīcās, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2030.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 13.jūnijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Mičurinietis, 171” ar kadastra numuru 4460 004 1258, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1258 0.0608 ha platībā, un atrodas “171”, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1950.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 13.jūnijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Ļūbaste 96” ar kadastra numuru 4468 006 0184, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0184 0.0656 ha platībā, un atrodas “96”, Ļūbastē 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1900.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 13.jūnijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra 4460 003 0232, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0205 0.5 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1300.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 9.jūnijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel.29412676.

Sventes vidusskolas skolniece Darja Golubeva- LDz zīmējumu konkursa "Uzzīmē "nāvējošos palīgus"!" laureāte