Publiskā apspriešana Maļinovā

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par koku: 1 bērza nociršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0546 pēc adrese Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 8.02.2018 līdz 9.03.2018.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag.) no 2018.gada 8.februāra līdz 2018.gada 9.martam.

Publiskās apspriešanas laiks 2018.gada 9.martā: plkst. 10.00 Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

Lekcija "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos"