Publiskā apspriešana Dubnā

Pagastu un pilsētu ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un mājokļu drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks: Sporta iela 19, Dubnas ciemā 2017. gada 8.septembrī plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēta viena kļava.

Pamatojums: Edgara Žukoveca iesniegums.

Lūgums Dubnas ciema iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2017. gada 13.septembrim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217.

Izsole zemes vienībai Līksnā