Izsole zemes vienībai Līksnā

Izsoles

2017. gada 10.oktobrī plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0442 2.72 ha platībā, kura ietilpst nekustamajā īpašumā „Sarkaņi 2” ar kadastra numuru 4468 005 0410, un atrodas  Līksnas pagasts, Daugavpils novads. Zemes vienība atrodas ~ 6 km attālumā no valsts nozīmes autoceļa, apkārtnē dominē atsevišķi stāvošas viensētas un LIZ teritorijas. Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības vērtējamas kā ierobežotas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1800.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

 

Izsole trīsistabu dzīvoklim Nīcgalē