Izsole trīsistabu dzīvoklim Nīcgalē

Izsoles

2017. gada 10. oktobrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 12 ar kopējo platību 69.1 m2, Skolas ielā 13A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4476 900 0100. Dzīvoklis atrodas trīs stāvu daudzdzīvokļu mājā pirmajā stāvā. Dzīvojamā māja ir pieslēgta ciemata centrālajām komunikācijām – ūdensvads, kanalizācija, apkure. Dzīvoklis atrodas Nīcgales pagasta apdzīvotā vietā Nīcgale, ~28.7 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas, dzīvojamās apbūves teritorijā. Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā raksturojuma kā laba, ir attīstīta uzņēmējdarbība, lauksaimniecība – graudkopība, piena lopkopība.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 1360.00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 6. oktobrim plkst. 15.00., Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

Silenes ciemā bērnu aktivitātēm ierīkots jauns rotaļu laukums