Poligonā ”Cinīši” izveidos bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes cehu

AKTUĀLI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" uzņemas realizēt projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” Nr.5.2.1.2/20/A/003.

Plānots, ka projekts tiks īstenots laika posmā no 2020. - 2023. gadam un projekta īstenošanas ietvaros Daugavpils novadā, poligonā “Cinīši” tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 17 000 t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais papildu aprīkojums. Iekārtās tiks pārstrādāta bioloģiski noārdāmo atkritumu plūsma, kas no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas būs atšķirota poligonā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā un savākti dalītā veidā bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ietvaros. Iekārtā tiks pārstrādāti tikai Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā radītie atkritumi, atkritumu ievešana pārstrādei no citiem reģioniem vai ārvalstīm netiks veikta.
Projekta mērķis ir

  • attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi;
  • veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Mērķa īstenošana veicinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, gan atkritumu apsaimniekošanas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

Mērķa sasniegšanai tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi gala produktā izmantošanai lauksaimniecībā, labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām vajadzībām un ainavu veidošanā, kā arī enerģijas ražošanu no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes. Piedāvātais risinājums ir izvēlēts balstoties uz tehnoloģisko, ekonomisko un vides aspektu analīzes rezultātiem. Projektā īstenošana ļaus sasniegt izvirzīto mērķi un samazinās atkritumu radīto ietekmi uz vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ekonomiskajiem aspektiem.

Avots – SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" 

Kalupē veido krīzes centru