Kalupē veido krīzes centru

AKTUĀLI

Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā Kalupē tiek veidots Daugavpils novada krīzes centrs. Ēkas trešajā stāvā veikts remonts, kurā pašvaldība ieguldījusi ap 291 000 eiro, izveidoti seši vienistabas dzīvokļi, pieci pusotras un divistabu dzīvokļi. Krīzes centrs turpmāk būs Daugavpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kuras uzturēšanai pašvaldības budžeta plānoti ap 94 000 eiro. Visas mēbeles un aprīkojumu centram nodrošinājis Latvijas Sarkanais krusts sadarbībā ar partneriem Dānijā.

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova skaidro, ka šī centra pakalpojumi tiks sniegti cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā un nespēj paši tikt galā ar grūtībām, piemēram, personas, kas cietušas nelaimes gadījumā (plūdi, ugunsgrēks vai vētra), personas bez noteiktas dzīvesvietas, bērni bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes, personas, kas ar tiesas spriedumu izliktas no dzīvojamās platības, personas pēc ieslodzījuma, kurām nav iespējas atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā, no vardarbības cietušas pieaugušas personas, personas ar invaliditāti, kas nonākušas krīzes situācijā, trūcīgas ģimenes ar bērniem un trūcīgas atsevišķi dzīvojošas personas, kuras objektīvu iemeslu pēc nevar uzturēties savā dzīvesvietā.

Centrā šiem cilvēkiem tiks sniegti personīgās higiēnas pakalpojumi, sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, materiālā palīdzība, tehniskie palīglīdzekļi, veļas mazgāšanas pakalpojumi. “Šīs mērķa grupas ir tās, kurām jāsniedz pakalpojums vai palīdzība tūlīt un tagad, nevar gaidīt dienu vai vairāk. Tas nozīmē, ka šai palīdzībai jābūt efektīvai un lietderīgai, objektīvi izvērtētai. Šāda centra mērķis ir sniegt savlaicīgu palīdzību gadījumos, kad apstākļi nav atkarīgi no paša cilvēka,” saka A. Jegorova.

Viņa atzīst, ka šādi krīzes centri izveidoti jau vairākās pašvaldībās Latvijā. Krasa nepieciešamība pēc šāda krīzes centra ir arī Daugavpils novadā, kur pašlaik rindā uz sociālo dzīvokli gaida 28 personas, no kurām 22 ir bāreņi, četrām personām ir avārijas stāvoklī esošas dzīvojamās mājas, bet divas personas atgriezušās no ieslodzījuma un ir bez noteiktas dzīvesvietas.

Krīzes centra pakalpojums tiks sniegts pirmās piecas dienas, kad tiek dots laiks krīzes seku likvidēšanai vai mazināšanai, tālāk sekos sociālo dzīvokļu princips, proti, centra klients var noslēgt līgumu uz sešiem mēnešiem par sociālā dzīvokļa izmantošanu, bet pēc šī termiņa situācija tiks atkārtoti vērtēta un lemts par tālāko palīdzību. Taču visu laiku centra klienti būs pastāvīgā sociālā dienesta uzraudzībā, ar viņiem strādās sociālais darbinieks, aprūpētājs, psihologs, bet kārtību uzraudzīs apsardze. Centrs plāno uzsākt darbību no jaunā gada, ņemot vēra tā brīža epidemioloģisko situāciju.

Šorīt vietām apledo autoceļi