Piecu bāriņtiesu vietā novadā paliks divas

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti lēma veikt novada bāriņtiesu optimizāciju. Līdz ar lēmuma pieņemšanu, veikta piecu novada bāriņtiesu - Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Skrudalienas un Višķu - optimizācija, likvidējot trīs un veidojot divas Daugavpils novada bāriņtiesas.

Saskaņā ar lēmumu, jaunajām bāriņtiesām darbs jāuzsāk ne vēlāk kā ar 2019. gada 1. oktobri.

Tā, ar šī gada 30. septembri tiks likvidēta Kalkūnes bāriņtiesa, pievienojot to Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesai. Ar šī gada 1. oktobri Skrudalienas bāriņtiesas darbības teritorija ir Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Tabores, Skrudalienas, Salienas, Sventes un Vecsalienas pagasts. Kopējais iedzīvotāju skaits šajā teritorijā ir aptuveni 9 000. Tiks likvidēta arī Naujenes un Līksnas bāriņtiesa, pievienojot tās Daugavpils novada Višķu bāriņtiesai. Ar šī gada 1. oktobri Višķu bāriņtiesas darbības teritorija ir Ambeļu, Biķernieku, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Vaboles un Višķu pagasts. Kopējais iedzīvotāju skaits šajā teritorijā ir aptuveni 12 000.

MK noteikumu Nr. 1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi" 17. punkts nosaka, ka attiecīgās pašvaldības dome nodrošina bāriņtiesas darbam piemērotas telpas un nepieciešamo aprīkojumu visos novada pagastos un novada pilsētās. Tādēļ Višķu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Promam ar lēmumu tiek uzlikts pienākums līdz šī gada 30. septembrim nodrošināt Višķu bāriņtiesas darbībai nepieciešamo telpu sagatavošanu. Tāpat ar lēmumu Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājai Betijai Ivanovai ar lēmumu uzlikts pienākums līdz šī gada 30. septembrim nodrošināt Skrudalienas bāriņtiesas darbībai nepieciešamo telpu sagatavošanu. Šiem mērķiem tiks pieškirts papildfinansējums no Daugavpils novada domes līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem - Višķu pagasta pārvaldei 6 000 eiro, savukārt Skrudalienas pagasta pārvaldei - 4 000 eiro. 

Optimizācija veikta, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likumu “Par pašvaldībām”, kā arī ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus.

Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda