Pēc pērn notikušās avārijas dūņu laukos “Križi”, Valsts vides dienests veicis videi nodarītā kaitējuma aprēķinu

AKTUĀLI

Kā ziņots, 2021. gada 25. novembrī, no dūņu laukiem “Križi” (Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā) vaļņa nobrukuma rezultātā vidē noplūda 14 000 m3 dūņu, radot piesārņojumu blakus esošajā meža teritorijā un Stropes, Līksnas upēs. Pēc dūņu lauku valdītāja SIA “Daugavpils ūdens” izpildīto neatliekamo darbu izvērtēšanas un visu veikto analīžu rezultātiem, Valsts vides dienests veicis videi nodarītā kaitējuma aprēķinu, komersantam uzdots valsts budžetā iemaksāt 10 463,33 EUR.

Atbilstoši Vides aizsardzības likumam, avārijas rezultātā vidē nokļuvušais piesārņojums ir radījis tādas sekas, kas klasificējamas kā videi nodarītais kaitējums. Dūņu laukos uzkrātās dūņas var tikt izmantotas lauksaimniecībā kā mēslojums, tomēr, šādā lielā apjomā nonākot vidē, tās nodara būtisku kaitējumu. Lai nodrošinātu vidē nonākušā piesārņojuma lokalizāciju un savākšanu, SIA “Daugavpils ūdens” veica virkni pasākumu, kuru ietvaros no piesārņotās sauszemes teritorijas savākti 13 355 m3 dūņu un ar tām piesārņotā augsne, kā arī no piesārņotā meliorācijas grāvja  atsūknēti 615 mdūņu ūdens maisījuma. Tomēr virszemes ūdeņiem nodarīto kaitējumu, līdz dūņu noplūdes ierobežošanai, nebija iespējams novērst, tādējādi SIA “Daugavpils ūdens” ir jāsedz videi nodarītā kaitējuma izmaksas, kas aprēķinātas par virszemes ūdeņos palikušo piesārņojumu.

Lai izdarītu secinājumus par avārijas rezultātā radītā kaitējuma ietekmi uz zivju resursiem un virszemes ūdensobjektu (Stropes un Līksnas upes) ekoloģisko kvalitāti, tiks veikta zivsaimnieciskā ekspertīze. Vienlaikus jāņem vērā, ka avārijas radīto seku ietekme uz virszemes ūdeņu ekosistēmu vērtējama ilgstošākā laika periodā, paaugstinoties gaisa temperatūrai un iestājoties veģetācijas periodam.

SIA “Daugavpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās līdz 2011. gadam saražotās dūņas tika izvestas, uzkrātas un uzglabātas dūņu laukos “Križi”. Vēsturiski dūņu lauki tika paredzēti mehāniski un bioloģisko attīrīto notekūdeņu nogulšņu uzglabāšanai. Uzglabājamo notekūdeņu dūņu daudzums dūņu laukos kopā ~ 142 000 tonnas.

Avots: Valsts vides dienests

“Vieglu garu” Augšdaugavas novadā!