Paziņojums par tarifu projektu

AKTUĀLI

SIA „Daugavpils ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 41503002432, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV – 5401,  2023.gada 20.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra  lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. 
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023. 
(bez PVN) 
Piedāvātais tarifs no 01.08.2023. līdz 31.07.2025.
(bez PVN) 
Piedāvātā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). Piedāvātais tarifs no 01.08.2025.
(bez PVN) 
Piedāvātā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Ūdensapgādes pakalpojumi0.931.09+17%1.12+20%
Kanalizācijas pakalpojumi1.151.31+14%1.35+17%
          
Piedāvātie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.augusta līdz 2025.gada 31.jūlijam varētu stāties spēkā 2023.gada 1.augusta. Piedāvātie tarifi no 2025.gada 1.augusta varētu stāties spēkā 2025.gada 1.augustā.   Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazinājumu un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras ir ietekmējuši energoresursu izmaksu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu samazinājums, kredīta procentu maksājumu pieaugums un personāla izmaksu izmaiņas, kas ir saistītas minimālas darba algas palielinājumu un nepieciešamību nodrošināt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem, ņemot vērā atbildību, veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru nozarē.   Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var  SIA „Daugavpils ūdens” administrācijas telpās, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, iepriekš sazinoties ar vecāko ekonomistu Edgaru Račko, 65447819, elektroniskā pasta adrese: edgars@daugavpils.udens.lv.   Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA „Daugavpils ūdens ”  Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī , elektroniskā pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
Futbola sezona ir sākusies!