Paziņojums par precizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma “Kūdras ieguve kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā” redakciju

Sabiedrības līdzdalība

Atbilstoši 2015. gada 21. janvāra Vides pārraudzības valsts birojs lēmumam Nr.8-01/92 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - kūdras ieguve (kūdras ieguves lauku paplašināšana) nekustamajā īpašumā ,,Nīcgales purvs" kadastra numurs 4476 001 0006 un nekustamā īpašuma ,, Valsts mežs " , kadastra numurs 4476 001 0003, zemes vienības daļās ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002, kas atrodas Daugavpils novada, Nīcgales pagastā, ir sagatavots precizētais ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003 Ietekmes uz vidi novērtējumu veic SIA “Profundum”. Ar ziņojumu var iepazīties SIA “Laflora” tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” http://www.laflora.lv/lv/uznemums/jaunumi/nicgales_purva_ivn/, kā arī šeit: Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Nīcgales Purvs" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Zinojuma pielikumi: 1.-21. pielikums  

Dabas resursu nodokļa paaugstināšana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas tarifus