PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU (pagarināts apspriešanas termiņš)

Pašvaldība

Daugavpils novada dome 2020.gada 30.janvāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1943 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu” (z.v. ar kad.apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 0139 ) (protokols Nr.83, 12.&). Lai dotu iespēju lielākam cilvēku skaitam izteikt savu viedokli, lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 24.februārim. Rakstiskus iebildumus un ierosinājumus lokālplānojumam izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) šajā laika posmā Daugavpils novada Domei (adrese: Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski uz planojam.novadu@dnd.lv. Apspriedes atlikušajā publiskās apspriešanas periodā, proti, no 2020.gada 31.janvāra līdz 24.februārim, nenotiks, tai skaitā ir atcelta plānotā sanāksme 4.februārī plkst.11.00 Daugavpilī. Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai “Lokālplānojumi” un vietnē www.geolatvija.lv, kā arī pašvaldības darba laikā Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) un uz ziņojumu dēļiem Līksnas pagasta pārvaldē, Kalupes pagasta pārvaldē un Vaboles pagasta pārvaldē. Lokālplānojumu izstrādā IK „Plānošanas eksperti”, tālrunis 29209638, birojs@planosana.lv 2020.gada 30.janvāra lēmums Nr.1943 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu” 2019.gada 27.decembra lēmums Nr. 1905 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” Paskaidrojuma raksts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Grafiskā daļa

Ekspluatācijā pieņemts ceļš Naujenes pagastā