Paziņojums par koku ciršanu Kraujā                     

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 10. februāra saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā” 11.2. punktu, Naujenes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par 4 (četru) bērzu ciršanu, kas atrodas pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielas 4 teritorijā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0465, un 3 (trīs) papeļu ciršanu, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Daugavas ielas 17, 19 un 21 teritorijā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0223, Kraujas ciemā.  

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 18.03.2022. līdz 31.03.2022.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 65476842 (kontaktpersona Ē.Karņicka).

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Dienas centru klienti mācās iekļauties sabiedrībā