Paziņojums par autobusa Setra S 313 UL atklātu izsoli

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli kustamo mantu – autobusu SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150. Nosacītā cena ir 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Izsoles noteikumi

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 450.00 EUR, kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr. 90009117568, norēķinu kontā Nr. LV37TREL9807280440200, Valsts kase, TRELLV2XXX , vai iemaksājot to skaidrā naudā Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes kasē.

Izsole notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas  nov., 2022.gada 27.jūlijā plkst.11.00.

Kustamās mantas raksturojums: autobuss SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, reģistrācijas gads – 1998., VIN Nr. WKK32300001010074, motora tilpums (cm³) – 11967 ar dīzeļdegvielas dzinēju, krāsa – gaiši zila dzeltena.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., vai elektroniski Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē https://www.augsdaugavasnovads.lv/ sadaļā “Īpašumi, mājokļi - Izsoles, sludinājumi - Kustamās mantas pārdošanas izsoles” un Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapa www.naujene.lv .

Nekustamo īpašumu izsole 16.08.2022.