Nekustamo īpašumu izsole 16.08.2022.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2022.gada 16.augustā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4450 004 0245, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0309 2.06 ha platībā, un atrodas Demenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5100.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 16.augustā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 005 0275 2.85 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446 005 0275, un atrodas Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7100.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 16.augustā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4462 001 0060, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4462 001 0060 1.93 ha platībā, un atrodas Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5000.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 16.augustā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Plūmes” ar kadastra numuru 4435 004 0233, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 004 0231 1 ha platībā, un atrodas Prodes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4000.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 16.augustā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0474 1.07 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Rontaļišķi-1” ar kadastra numuru 4488 005 0474, un atrodas Sventes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2400.00.

Izsoles noteikumi

- 2022.gada 16.augustā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 009 0269, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 009 0269 449 m2 platībā un atrodas Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1250.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2022.gada 12.augustam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Plenēra "Vasaras krāsās" gleznu izstādes atklāšana