Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Izsoles

IZSOLES

Daugavpils novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 18.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0525, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525 0.30 ha platībā, būves ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525 001, un atrodas “Tiltu skola”, Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 187.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 18.maijā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 001 0306 1.05 ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.05 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Slokas” ar kadastra numuru 4470 001 0306, un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7 020.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 18.maijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4470 004 0088 1.10 ha platībā, uz kura atrodas mežs 1.07 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Tereza” ar kadastra numuru 4470 004 0088, un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2 520.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 18.maijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Silkini”, kadastra numurs 4470 004 0173, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 004 0173 6.17 ha platībā uz kura atrodas mežs 1.2 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7 430.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 18.maijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Borovkas karjers”, kadastra numurs 4498 001 0353, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4498 001 0353 5.66 ha platībā uz kura atrodas mežs 2.12 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), un atrodas Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 9 240.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 18.maijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu kadastra numurs 4470 002 0573, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0573 0.0704 ha platībā, un atrodas “263”, Pavasaris, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 840.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Daugavpils novada domes, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski Daugavpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Daugavpils novada domes 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, 26357842, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 14.maija plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676, 26357842.

Pieejams atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā