Pašvaldības nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsole (4407 001 0233)

Izsoles

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseKastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads
Kadastra numurs4407 001 0233
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Ilūkstes sociālo pakalpojumu centra personām ar invaliditāti ēkas daļa – 4407 001 0233 001 – 68.7 m2;
Galvenais lietošanas veidsDažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)17.12 EUR (septiņpadsmit  euro 12 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 29.12.2021. līdz 07.01.2022.,  sūtot pa pastu uz adresi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2022.gada 11.janvārī plkst. 9:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsIlūkstes pilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000078782, juridiskā adrese Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa mob. 26180747 ar Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāju I. Strodi.

NOMAS LĪGUMS IZSOLES NOTEIKUMI PIETEIKUMS TELPU IZVIETOJUMS

Turpinās Augšdaugavas novada atklātais basketbola čempionāts