Pašvaldības nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsole

Izsoles

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese“10”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojam telpa
Kadastra numurs4498 005 0652
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Nedzīvojamā telpa 4498 005 0449 007-8.5 m2;  
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)3.51 EUR (trīs euro 51 cents)
Izsoles solis0.50 EUR (00 euro 50 centi)
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 14.04.2021. līdz 23.04.2021.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2021.gada 27.aprīlī plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsDaugavpils novada pašvaldības aģentūra “Višķi”, reģistrācijas Nr. 90002044615, juridiskā adrese Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr.65476739 ar Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāju Ilzi Ondzuli.

PIETEIKUMS IZVIETOJUMS NOMAS LĪGUMS IZSOLES NOTEIKUMI

Zemes vienības nomas tiesību izsole Laucesas pagastā