Pašvaldības īpašumā pārņemta Birķineļu baznīca

AKTUĀLI

Novada domes deputāti atbalstīja Birķineļu baznīcas ēkas Kalkūnes pagastā iegūšanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā. Tā pārņemšana nepieciešama, lai turpinātu uzsāktos kultūrvides sakopšanas darbus un nākotnē veiktu ēkas konservācijas darbus, tādējādi saglabājot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas šogad piešķirto vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu.

Līdz šim Birķineļu baznīca bija bezsaimnieka īpašums. Līdz 1963. gadam Birķineļu baznīcā darbojās Evanģēliski luteriskā draudze, pēc tam ēku pārņēma kolhozs, kur ierīkoja graudu kalti, dzirnavas un klēti.  Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas 20.gadsimta 90. Gados, luterāņu  baznīca nepieteicās uz īpašuma pārņemšanu.

Baznīcas ēka celta 1830. gadā. Tā ir viena no vecākajām baznīcām Daugavpils novadā, saglabājusi autentiskās  būvformas un ir unikāls Augšzemes sakrālās arhitektūras paraugs. Tai ir viens vertikāls tornis, kura galā atrodas vējrādis, kas  saglabājies no senākas baznīcas un tiek datēts ar 1649.gadu. Vējrādis ir valsts aizsardzībā esošs mākslas piemineklis. Iekštelpas interjers laika gaitā ir zaudēts, saglabājusies koka balkona konstrukcija virs ieejas un fragmentāri arī koka dēļu apšuvuma griesti. Jāatzīmē, ka Birķineļu baznīca  un kapsēta atrodas valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Dzejnieka Raiņa dzīves vieta”  aizsardzības joslas teritorijā.

Vietējā sabiedrība, Kalkūnes pagasta pārvalde, Raiņa mājas Berķenelē darbinieki, biedrību “CALCUNA” un “Be Kas” pārstāvji ilgtermiņā ir ieguldījuši lielu darbu baznīcas saglabāšanā un  kapu teritorijas sakopšanā. Ir apkopota informācija par izcilāko personību apbedījumiem Birķineļu kapsētā, pie tiem ir uzstādītas informatīvas plāksnes. Pie kapsētas ir uzstādīts stends, kur latviešu, krievu un angļu valodā var iepazīties ar Birķineļu baznīcas un apkaimes vēsturi, kapsētas plānu un te apbedīto izcilāko personību īsu dzīves aprakstu.

2016. gada pavasarī Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļa sadarbībā ar Raiņa māju Berķenelē un Špoģu Mūzikas un mākslas skolu organizēja vērienīgu mākslas projektu. Ar bērnu  izveidotajiem  mākslas darbiem tika aizsegtas tukšās  baznīcas logu ailes.

Deputāti arī interesējās kāda ir situācija ar Ēgiptes baznīcu Medumu pagastā, kura arī ir bezsaimnieka īpašumā. Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne paskaidroja, ka ar Medumu pagasta pārvaldes un biedrību palīdzību šovasar tika veikts jumta remonts un baznīca iežogota, lai neapdraudētu tūristus. Diemžēl tā atrodas tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka tai ir apgrūtinātas iespējas veikt konservāciju, tāpēc šobrīd tās pārņemšana pašvaldības īpašumā netiek izskatīta.

Tiks iedalīti līdzekļi no novada pašvaldības autoceļu fonda