Pašvaldībā veiks strukturālas izmaiņas

AKTUĀLI

Ar mērķi izveidot racionālāku struktūru pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī nodrošināt pakalpojumu pieprasījuma un pieejamības sabalansētību un to sniegšanai nepieciešamo administratīvo resursu izlietojuma samērīgumu, ar 2018.gada 2.janvāri nolemts Daugavpils novada domei pārņemt no pagastu pārvaldēm funkcijas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un zemes pārvaldīšanu pagastu teritorijās, savukārt Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai visās pašvaldības iestādēs izmantot ārpakalpojumu.

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļa tiks papildināta ar 7 zemes lietu speciālista štata vienībām un Budžeta nodaļa papildināta ar 6 nodokļu administratora štata vienībām. Tiks veikta minēto darbinieku atlase un organizēts Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma iepirkums visām pašvaldības iestādēm.

Ārkārtas novada domes sēdē pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika deputātiem akcentēja, ka restrukturizācija notiek saskaņā ar Valsts kontroles atzinumu un ieteikumiem par darba optimizēšanu. “No Valsts kontroles mēs šogad saņēmām pozitīvu atzinumu, tomēr tika ieteikts veikt darba optimizēšanu un samazināt speciālistu skaitu. Restrukturizācija ir finansiāli pamatota, tā sniegs finanšu līdzekļu ekonomiju, vienlaikus nepasliktinot iedzīvotāju apkalpošanas līmeni,” norādīja izpilddirektore.

Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne deputātiem paskaidroja, ka šobrīd situācija pagastos ir ļoti dažāda – atšķirīgi ir ne tikai štatu amatu nosaukumi, bet arī darba noslogojums un speciālistu atalgojums. 19 pagastos šobrīd nodokļu administratoriem – kasieriem ir 23,15 slodzes. Bruto alga svārstās no 430 līdz 763 eiro, atalgojumam novads tērē 157 082 eiro. Zemes ierīcības inženieriem ir 14,45 slodzes, alga no 450 līdz 729 eiro, atalgojumam pašvaldība tērē 97 808 eiro. “Restrukturizācijas mērķis ir pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, interešu konflikta un korupcijas riska samazināšana, vienlīdzīgas slodzes un atbildības sadale, subordinācijas nodrošināšana un darba organizēšanas uzlabošana, kā administratīvo izmaksu samazināšana” uzsvēra I.Timšāne.

Restrukturizācijas plāns paredz izveidot 6 iecirkņus – abos krasos pa trim – kuros strādās pa vienam nodokļu administratoram un zemes lietu speciālistam. Viens iecirknis apkalpos Sventes un Kalkūnes pagastu, otrais – Medumus, Laucesi un Demeni, trešais – Tabori, Skrudalienu, Salienu un Vecsalienu, ceturtais – Naujeni un Biķerniekus, piektais – Maļinovu, Višķus, Ambeļus un Dubnu, sestais – Līksnu, Vaboli, Nīcgali un Kalupi. Starp šī brīža speciālistiem notiks iekšējā atlase, ar mērķi piesaistīt izglītotus profesionāļus un nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu.

Tāpat izmaiņas nosaka, ka pašvaldības iestādēs turpmāk netiks algoti darba aizsardzības speciālisti, jo šīs funkcijas nodrošinās ārpakalpojuma sniedzējs, kuram tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums. “Veicot tirgus izpēti, secinājām, ka šādu ārpakalpojumu var nopirkt par 9 tūkstošiem eiro. Salīdzinājumam, šobrīd pašvaldība, algojot savus speciālistus, tam tērē 64 tūkstošus eiro,” piebilda V.Kezika.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Arvīds Kucins akcentēja, ka ir jārēķinās, ka ne visi varēs saglabāt darba vietas vai arī atsevišķiem darbiniekiem samazināsies slodze, tomēr ir jāsaprot, ka pašvaldības mērķis ir strādāt efektīvi ar pēc iespējas mazākām administratīvajām izmaksām. Pašvaldības galvenais uzdevums ir radīt tādu vidi un apstākļus, lai jaunas darba vietas primāri radītu privātais sektors.

Kalkūnē svinēja Latvijas dzimšanas dienu