Pārstrādāti Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē 8. februārī pieņemtie grozījumi Saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” ir akceptēti no Valsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija puses (turpmāk VARAM). Ministrija, savukārt, ir izteikusi ieteikuma rekomendācijas mainīt Saistošo noteikumu pamatredakciju. Dotie Saistošie noteikumi tika izstrādāti 2014. gadā, un līdz šim brīdim gandrīz vai katrā sadaļā un katrā apakšpunktā tika veikti grozījumi. Kā Sociālo un veselības jautājumu komitejas, tā arī domes sēdes laikā skaidroja Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, lai visi šie grozījumi tiktu iestrādāti noteikumu kopsavilkumā bez apakšpunktiem, kā arī, lai tie būtu saprotami visiem iedzīvotājiem, tie tika pārstrādāti, mainot to pamatredakciju.

Tāpat Anna Jegorova sava ziņojuma laikā detalizēti atgādināja par katru Daugavpils novada pašvaldībā izmaksājamo pabalstu veidiem.

Pirmie no obligātajiem pabalstiem ir pabalsts garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts. Visā valstī ir apstiprināts GMI pabalsta apmērs 53 eiro apmērā, savukārt pašvaldība ir noteikusi šī pabalsta apmēru 56,91 eiro. Dzīvokļa pabalsta izmaksas apjoms un kārtība noteikta Saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā”.

Tāpat Saistošie noteikumi nosaka vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, pabalstu bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam un pabalstu audžuģimenei. Šie četri pabalstu veidi ir izvērtējami, to veic sociālais darbinieks, saņemot personas iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas sociālais darbinieks izvērtē personas vai ģimenes ienākumus, kā rezultātā tiek pieņemts lēmums piešķirt vai atteikt konkrētā pabalsta piesķiršanu.

Ir arīdzan pabalsti, kas nav izvērtējami, bet piešķirami pēc novada pašvaldības iniciatīvas. Tas ir pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai un veselības aprūpes pabalsts. Noteikumos ir atrunāts, kādi dokumenti vai papildus informācija iesniedzama, lai saņemtu konkrēto pabalstu.

Vienā no pērn veiktajiem grozījumiem tika mainīts termins “ārkārtas situācijā” uz “krīzes situācijā”, sakarā ar to, ka par ārkārtas situāciju tika noteikti plūdi, vērtas un ugunsgrēks, savukārt termins “krīzes situācijā” tiek definēts nedaudz plašāk, nosakot, ka krīzes situācija var būt ikviena stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami apstākļi, kā arī atsevišķi sociālie gadījumi. Šī pabalsta apmērs noteikts 200 eiro apmērā, un tas tiek izmaksāts ne tikai ugunsgrēka, plūdu vai vētras gadījumā, bet arī citos gadījumos, kurus izvērtē Atsevišķo gadījumu komisija. Dotajai komisijas ir atsevišķi izstrādāts nolikums, darba grupa, kas izskata iedzīvotāju iesniegumus, visas to vajadzības un sniedz rekomendējošu raksturu Sociālajam dienestam, kas pieņem gala lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Anna Jegorova skaidro, ka cilvēki diezgan bieži izmanto šo iespēju, jo vajadzības ir ļoti dažādas, un tās paredzēt Saistošajos noteikumos nav iespējams. Iedzīvotājiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kuri ir nonākuši šajā krīzes situācijā, tik tiešām ir iespēja šādā veidā palīdzēt no novada pašvaldības puses.

Statistika liecina, ka novadā bez vecāku gādības palikušo bērnu skaits ir ap 30. Šiem bērniem no pašvaldības līdzekļiem tiek izmaksāta gan uzturēšanas nauda, gan pabalsts, kas paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, un šī pabalstu apmērs ir 249,71 eiro. Saistošajos noteikumos uzskaitīti visi dokumenti, kas nepieciešami šo pabalstu saņemšanai. No noteikumiem izņemta informācija par deklarēto dzīvesvietu, darba vietu, pensijas un invaliditātes pensijas apmēru. Visa šī informācija sociālajiem darbiniekiem pieejama Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā jeb SOPA, kas paredzēta pašvaldības sociālās palīdzības klientu uzskaitei un sociālās palīdzības procesa administrēšanai.

Pabalsts personiskiem izdevumiem bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sociālās aprūpes iestādēs tiek aprēķināts 10% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (64,03 eiro), kurš attiecīgi sastāda 6,40 eiro mēnesī vienam bērnam.

Runājot par bāreņiem, Saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā” detalizētāk ir noteikts palīdzības apmērs un pabalstu piešķiršanas kārtība apkurei, elektroenerģijai, atkritumiem, ūdenim un kanalizācijai.

Pavisam nesen tika veikti grozījumi un mainīts pabalsta apmērs audžuģimenēm. Bērna uzturēšanai līdz 7 gadu vecumam tiek maksāti 215 eiro un no 7 līdz 18 gadiem – 258 eiro. Kad bērns nonāk audžuģimenē, pabalsts tiek maksāts apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

Pabalstos bērnu izglītības procesa nodrošināšanai paredzēts vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei un pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā – uzsākot jaunu mācību gadu, un šī pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei ir 22 eiro vienam skolniekam. Savukārt pabalsta apmērs skolēnu ēdināšanas apmaksai ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes noteiktai ēdināšanas maksai. Tāpat paredzēts pabalsts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem ar redzes traucējumiem. Šo pabalstu var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 36 eiro.

Veselības aprūpes pabalstu vidū ir arī pabalsts ortodonta pakalpojumu izdevumu segšanai trūcīgo ģimeņu bērniem. To arī var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 100 eiro. Ņemot vērā šī speciālista dārgos pakalpojumus, šāds atbalsts no pašvaldības puses ir ļoti nozīmīgs.

Grozījumos tika minēts arī pabalsts, kas izmaksājams hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai. Hemodialīzes pacienti divas trīs reizes apmeklē slimnīcu, lai saņemtu hemodialīzes procedūru vai sagatavotos nieru transplantācijai. Kaut arī daļēji šos izdevumus sedz valsts, lieli izdevumi ir sakarā ar transporta pakalpojumiem, kurus jāsedz pašiem slimniekiem. Tas saistīts ar to, ka pēc hemodialīzes pacientiem ir apgrūtinoši izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ceļš mājās jāmēro individuālā kārtā.

Apstiprināta pašvaldības ceļu attīstības programma 2018 – 2020. gadam