Par publisko apspriešanu Skrudalienā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:
1. Raguļišku kapsētā Skrudalienas pagastā
Tie ir 2(divi ) bīstamie koki
Koku suga: 2 bērzi ( diam.41, 38 cm)

2. Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā

Tie ir 7 ( septiņi) bīstamie koki

Koku suga: 6 priedes ( diam.41, 43, 45, 49, 57 cm)
1 liepa ( diam.29 cm)

3.Viļķeļu kapsētā Skrudalienas pagastā
Tie ir 3(trīs) bīstamie koki
Koku suga: l priede (diam.49 cm)
2 bērzi ( diam. 40, 48)

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 30.01.2017 . līdz 20.02.2017.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 654 39430 (kontaktpersona Tatjana Ivanova).
Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Tematiskā Valentīnas Zeiles darbu izstāde "Saruna"