Par publisko apspriešanu Maļinovā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par koku:

1) 1(vienas) egles nociršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0324, pēc adrese Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

2) 1(vienas) gobas nociršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 003 0464, Rēzeknes iela 33, Maļinovas c., Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 3.09.2018 līdz 24.09.2018.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē: Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag., tālr.29284546, e-pasts: parvalde@malinova.lv no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 24.septembrim.

Publiskās apspriešanas laiks 2018. gada 24. septembrī:

plkst. 10.00 Spārīte, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads;

plkst. 11.00 Rēzeknes iela 33, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija Silenes baznīcā