Par aktualitātēm Īpašuma nodaļā

AKTUĀLI

Šis gads Īpašuma nodaļai ir iesācies ar izmaiņām. Novada domē darbu ir sācis vecākais zemes lietu speciālists, savukārt seši zemes lietu speciālisti strādā apkalpošanas iecirkņos uz vietām pagastos. Pa vienam zemes lietu speciālistam ir noteikts uz vairākiem pagastiem ar konkrētiem pieņemšanas laikiem. Ar pieņemšanas laikiem var iepazīties mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv pie Pašvaldības jaunumiem “Informācija iedzīvotājiem par apkalpošanas iecirkņu izveidi”, kā arī pagastu mājas lapās. Arī turpmāk zemes lietu speciālisti pieņems iesniegumus, izskatīs jautājumus par zemes nomu, zemes ierīcības projektiem, nekustamā īpašuma nosaukumu adrešu piešķiršanu, maiņu, likvidāciju u.c. jautājumiem, kas skar īpašumus.

Kā preses konferencē ziņoja Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Raščevska, šogad energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās tika ieplānots pašvaldības līdzfinansējums 120 000 eiro apmērā. Jau atbalstīts un piešķirts līdzfinansējums 4 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām novada administratīvajā teritorijā Kalkūnes, Skrudalienas un Naujenes pagastos. No tām trim mājām piešķirts finansējums jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu un vienai mājai – gala sienu siltināšanai. No plānotajiem 120 000 eiro piešķirti 105 127 eiro, nepiešķirti palika 14 873 eiro. Visi pieteikumi ir izskatīti un atbalstīti.

No 2. februāra ir stājušies spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties uz līdzfinansējumu piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, t.i., stāvlaukumu, gājēju celiņu, iekšpagalmu, bērnu rotaļu laukumu un apgaismojuma ierīkošanai vai atjaunošanai. Līdzfinansējuma apmērs ir 50% no faktiskajām izmaksām, bet nedrīkst pārsniegt 5 000 eiro katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Ir nosacījums, ka uz šo aktivitāti var pretendēt, ja mājā jau ir realizēts kāds no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – gala sienu siltināšanu, apkures sistēmas renovāciju, jumta seguma nomaiņu. Līdz ar ko dotā aktivitāte ir kā bonuss pamata energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. No iedzīvotājiem tiek gaidīti iesniegumi, lai plānotu piešķiramo līdzfinansējuma apjomu arī 2019. gadam.

“Prieks, ka iedzīvotāji sāk vairāk domāt par siltuma saglabāšanu savās mājās un to fizisko stāvokli. Praktiski šogad jau divu mēnešu laikā pašvaldība varēs izmantot gandrīz visus līdzekļus, kas iedalīti šajā programmā. Protams, 120 000 nav maza summa. Mēs aicinām iedzīvotājus kopsapulcē pieņemt lēmumu un stāties rindā jau uz nākamo gadu. Mēs esam ļoti apmierināti, ka iedzīvotāji daudz aktīvāk iesaistās šajā programmā. Un tie, kuriem jau ir realizēta kāda no aktivitātēm, turpina par to interesēties. Salīdzinot ar valsts atbalstu, novada domes atbalsts ir ļoti nozīmīgs un arī daudz izdevīgāks”, rezumēja izpilddirektore V. Kezika.

Izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts norādīja, ka maksājumos par apkuri par janvāra mēnesi, salīdzinot renovēto māju Lociku ciemā, Vienības ielā 8, un Kalkūnes ciema māju, iedzīvotāji Locikos maksājuši par vienu kvadrātmetru 0,71 eiro centu, savukārt Kalkūnes ciema mājā - 2,60 eiro par kvadrātmetru. Renovētajā mājā rēķini par apkuri tātad ir trīs reizes mazāki.

Periodā no 2014. līdz 2017. gadam pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem piešķirts 14 daudzdzīvokļu mājām novada teritorijā. No tām 7 mājas ir Kalkūnes pagastā, sešas  – Naujenes un viena - Maļinovas pagastā.

Ambeļu komandai nebijis sasniegums telpu futbola čempionātā