Pabeigti no dūņu laukiem “Križi” noplūdušā piesārņojuma operatīvie savākšanas darbi

AKTUĀLI

Likvidējot novembra beigās Augšdaugavas novadā dūņu laukos “Križi” notikušās avārijas sekas, pabeigti neatliekamie darbi pie vidē noplūdušo dūņu savākšanas. Laika posmā no 27. novembra līdz 22. decembrim savākti un uz drošu novietni nogādāti vairāk kā 13 000 m3 dūņu grunts maisījuma. Lai uzraudzītu turpmāko situāciju, tiks turpināts virszemes ūdeņu monitorings Stropes upē, informē Valsts Vides dienests.

SIA “Daugavpils ūdens” kopš avārijas dienas veicis neatliekamos pasākumus – vidē nonākušā piesārņojuma ierobežošanu un savākšanu.

Lai izdarītu secinājumus par avārijas rezultātā radītā kaitējuma ietekmi uz zivju resursiem un virszemes ūdensobjektu (Stropes un Līksnas upes) ekoloģisko kvalitāti, tiks veikta zivsaimnieciskā ekspertīze. Zivju bojāeja piesārņojuma skartajās teritorijās nav konstatēta. Vienlaikus jāņem vērā, ka avārijas radīto seku ietekme uz virszemes ūdeņu ekosistēmu vērtējama ilgstošākā laika periodā, paaugstinoties gaisa temperatūrai un iestājoties veģetācijas periodam.

Kā ziņots iepriekš, šī gada 25. novembrī dūņu laukos “Križi”, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, nobrūkot piektās dūņu krātuves apvaļņojuma posmam, notekūdeņu dūņas (t.sk. ar lietus ūdeņiem sajauktas dūņas) izplūda vidē. Avārijas rezultātā radītais vides piesārņojums vērtējams kā lokāla līmeņa – gan no skartās teritorijas, gan piesārņojuma ietekmes uz vidi.

Būtiskākā notekūdeņu dūņu daļa lokalizējās esošajā reljefa pazeminājumā, meža zemē. Kopumā ar notekūdeņu dūņām un dūņu – ūdens sajaukumu piesārņoti pieci zemes īpašumi aptuveni 5 ha platībā (sauszemes teritorija). Ar notekūdeņu dūņām un dūņu – ūdens sajaukumu tika piesārņota Stropicas (Stropes) upe 3,3 km garumā, kurā piesārņojums nonāca pa meliorācijas grāvi, kā arī ir piesārņota Līksnas upe no Stropicas (Stropes) ieplūdes vietas līdz tās ietekai Daugavā (26,81 km garumā).

Pēc SIA “Daugavpils ūdens” izpildīto neatliekamo darbu izvērtēšanas un visu veikto analīžu rezultātiem, ņemot vērā ūdensobjektu ķīmisko kvalitāti, Valsts vides dienests novērtēs videi nodarīto kaitējumu, kā arī izvērtēs nepieciešamību veikt turpmākus sanācijas darbus avārijas skartajā teritorijā. Nepieciešamo sanācijas darbu apjoms un izpildes laiks vēl tiks vērtēts.

Avots: vvd.gov.lv

Darbojas eksperimenta reiss Daugavpils – Biķernieki