OPEN CALL: LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

Pašvaldība

Daugavpils 2027 (kandidātpilsēta uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu) izsludina konkursu fotogrāfiem no visas pasaules LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

Daugavpils sadarbībā ar Rēzekni un visu Latgales reģionu gatavo pieteikumu dalībai konkursa "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" fināla kārtā. Pieteikuma tēma ir Lingua Franca - kopīga valoda. Pieteikuma izstrādes komandas mērķis ir rosināt vietējo kopienu iesaistīties dialogā un meklēt, radīt un runāt kopīgu valodu,  izmantojot mākslu, kultūru, sociālo un komunikatīvo pārveidi. Mūsu mērķis ir ne tikai parādīt mūsu sasniegumus un pozitīvās puses, bet arī aktivizēt sabiedrību rast kopīgus risinājumus vietējiem un globāliem izaicinājumiem.

Nepieciešamība pārdomāt un izrunāt noklusēto, vēsturiskās traumas un stigmatizācija mudina mūs meklēt pārmaiņu, kontrastu un sarunas atspoguļojumu fotogrāfijā. Jo tieši māksla un kultūra ir tās, kas var radīt dialogu pozitīvām pārmaiņām un pārveidot reģiona kultūras ainavu.

Aicinām fotogrāfus no visas pasaules kļūt par Daugavpils 2027 līdzradītājiem un parādīt Latgales daudzveidību - Daugavpils kontrastus, vēsturi un cilvēkus, kā arī parādīt reģionu no savas perspektīvas. Fotogrāfijas tiks izmantotas Daugavpils 2027 pieteikuma vizuālajā noformējumā, kā arī Daugavpils 2027 komunikācijas materiālos, norādot autoru.

Kas var piedalīties?

Piedalīties var profesionālie un amatierfotogrāfi no jebkuras valsts. Fotogrāfijā jābūt atspoguļotai Daugavpils vai Latgales ainavai, cilvēkiem, notikumiem.

Kādas fotogrāfijas var iesniegt?

Pieteikt var jebkuru fotogrāfiju, kas  uzņemta ne ne agrāk par 1.01.2000. tieši Daugavpils vai Latgales teritorijā.

Kāpēc man ir jāpiedālās?

Ikviens var iesaistīties Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikuma izstrādē, programmas veidošanā un mūsu tēmu komunicēšanā. Šobrīd mēs aicinām tieši fotomāksliniekus (profesionāļus un amatierus) iesaistīties, lai jūsu darbi tiktu pamanīti starptautiskajā programmā. Iespējams, ka tieši Jūsu fotoattēli vislabāk ataino mūsu cilvēku dabu, mūsu pilsētas un mājas, mūsu kopīgo un atšķīrīgo- mūsu Lingua Franca.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos, ir jāaizpilda pieteikuma forma: ej.uz/linguafranca

Iesniegt pieteikumu kopā ar fotogrāfijām (izšķirtspēja min 300 dpi, vēlams 2000x3000 px) ir iespējams līdz 2022. gada 1. martam plkst. 23.59 jāiesniedz elektroniski. Fotogrāfijas var pievienot anketai ar linku uz failiem.lv / Wetransfer vai citu mākoņsistēmu. Iesniegt var neierobežotu fotoattēlu skaitu.

Iesniedzot pieteikumu, fotogrāfam ir jānorada vai viņš piekrīt, ka pieteiktās fotogrāfijas var tikt izmantotas ar Daugavpils 2027 darbību saistītās publikācijās, autors atļauj rediģēt vai/un mainīt iesniegtos materiālus.

Daugavpils 2027 informāciju par atlases rezultātiem pieteicējiem nosūtīs līdz 2022. gada 15. aprīlim.

Papildu informācija:
Joren Dobkiewicz, Daugavpils 2027 sabiedrības iesaistes coordinators
(+371) 20133020
daugavpils2027@daugavpils.lv
contact@neweasteurope.com

#Daugavpils2027 #kopīgavaloda #общийязык #ECoC

OPEN CALL: LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

Daugavpils 2027 (город-кандидат на звание культурной столицы Европы) объявляет конкурс для фотографов со всего мира LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

Даугавпилс вместе с Резекне и всем Латгальским регионом готовят заявку на участие в финальном туре конкурса "Культурная столица Европы 2027". Тема заявки - Lingua Franca - общий язык. Цель команды, разрабатывающей заявку, - побудить местное сообщество к диалогу, поиску, созданию и разговору на общем языке посредством искусства, культуры, социальных и коммуникативных трансформаций. Наша цель не только продемонстрировать наши достижения и положительные стороны, но и активизировать сообщество для поиска общих решений местных и глобальных проблем.

Необходимость переосмысления недосказанностей, исторических травм и стигматизаций побуждает искать нас отображение перемен и контрастов в фотоискусстве. Ведь именно искусство и культура могут создать диалог для позитивных изменений и преобразовать культурный ландшафт региона.

Приглашаем фотографов со всего мира стать соавторами Daugavpils 2027 и показать разнообразие Латгалии - контрасты, историю и людей Даугавпилса, а также показать регион с их собственной точки зрения. Фотографии будут использованы в визуальном оформлении заявки Daugavpils 2027, а также в коммуникационных материалах Daugavpils 2027, с указанием автора.

Кто может принять участие?

В конкурсе могут принять участие профессиональные фотографы и фотографы-любители из любой страны. Главное, чтобы фотография отражала пейзаж, людей, события Даугавпилса или Латгалии.

Какие фотографии могут быть представлены?

Любая фотография, которая была сделана и/или опубликована не ранее 1.01.2000 на территории Даугавпилса или Латгалии.

Почему стоит участвовать?

Каждый может принять участие в подаче заявки на участие в программе культурной столицы Европы, создании программы и коммуникации наших тем. Сейчас мы обращаемся непосредственно к фотографам (профессионалам и любителям) с призывом принять участие, чтобы ваши работы были замечены в международной программе. Возможно, именно ваши фотографии лучше всего передают нашу человеческую природу, наши города и дома, наше общее и отличное - наш Lingua Franca.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму заявки (ej.uz/linguafranca) и отправить ее в электронном виде вместе с фотографиями (разрешение не менее 300 dpi, желательно 2000x3000 px) до 1 марта 2022 года (23.59). Фотографии можно прикрепить к форме со ссылкой на failiem.lv/Wetransfer или другую облачную систему. Можно представить неограниченное количество фотографий.

Подавая заявку, фотограф указывает соглашается ли он  с тем, что представленные фотографии могут быть использованы в публикациях, связанных с программой Daugavpils 2027, автор разрешает редактировать и/или изменять представленные материалы.

Daugavpils 2027 отправит информацию о результатах отбора заявителям до 15 апреля 2022 года.


Больше информации:

Йорен Добкевич, координатор по вовлечению сообщества программы Daugavpils 2027

(+371) 20133020

daugavpils2027@daugavpils.lv

contact@neweasteurope.com

#Daugavpils2027 #kopīgavaloda #общийязык #ECoC

OPEN CALL: LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS

Daugavpils 2027 (European Capital of Culture candidate city) announces LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS open call  for photographers from all over the world.

Daugavpils and the whole Latgale region are working on an application to participate in the final round of the competition "European Capital of Culture 2027". The theme of the application from the region is Lingua Franca - a common language. The task of the team of program organizers is to encourage the local community to dialogue and search for a common language through art, culture, social and communicative transformations. The task of the program is not only to show our achievements and positive sides, but to activate the community to find joint solutions to local and global challenges. The need to rethink understatements, historical traumas and stigmatizations prompts us to look for representations of change and contrasts in photography. After all, it is art and culture that can create a dialogue for positive change and change in the cultural landscape of the region.

We invite photographers from all over the world to become participants of Daugavpils 2027 and show the diversity of Latgale - the contrasts, history and people of Daugavpils, to show the region from their own perspective.

The photos will be used in the Daugavpils2027 application (BidBook) as well as in the Daugavpils2027 communication materials.

Who can participate?

Professional and amateur photographers from any country can participate in the contest. The main thing is that the photo should reflect the landscape/people/events of Daugavpils or Latgale.

What kind of photos can be submitted?

Any photo that was taken and / or published not earlier than January 1,  2000  in Daugavpils or Latgale.

Why is it worth participating?

Everyone can become a part of our common goal to become the European Capital of Culture. Now

Everyone can take part in project development, programming, and promotion of the application. We have an open call for applications for photographers (professionals and amateurs) to have your work featured in the international program. Perhaps it is your photos that best reflect our mentality, nature, cities, homes, our common and different - our common language.

How to apply?

You have to fill out an application form (ej.uz/linguafranca) and send it electronically with your photos (minimum 300 dpi resolution, desired 2000x3000 px) by March 1, 2022 (23.59). Photos can be attached to the form with a link to failiem.lv/Wetransfer or other cloud system. You can submit an unlimited number of photos.

By submitting an application, the photographer agrees/disagrees that the submitted photos can be used in publications related to the Daugavpils2027 program, the author allows to edit and/or modify the submitted materials.

Daugavpils2027 will send information about selection results to applicants by April 15, 2022.

More information:

Joren Dobkiewicz, Daugavpils2027 Outreach coordinator

(+371) 20133020

daugavpils2027@daugavpils.lv

contact@neweasteurope.com

#Daugavpils2027 #kopīgavaloda #общийязык #commonlanguage #opencall #photographers #ECoC

Svešvalodu skolotāji apgūst IKT rīkus