NVA informācija par bezdarbnieka statusu

Pagastu un pilsētu ziņas

Digitalizācija un iestādes darbības procesu centralizācija pēdējos gadus ir vieni no aktīvākajiem procesiem, kā tiek īstenota valsts pārvaldes darba efektivizācija, attīstot stratēģijas, kuras orientētas uz klientu apkalpošanas kvalitātes celšanu. NVA aktīvi strādā pie šo procesu ieviešanās. Tostarp arī bezdarbnieka statusa iegūšanas procesā, kur ir notikušas dažas izmaiņas.

Šajā sakarā Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz aktuālo informāciju par bezdarbnieka statusa iegūšanu.

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, persona var pieteikties:

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT

Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir personai, kura:

  • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
  • meklē darbu;
  • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
  • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
  • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
  • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
  • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Par darbspējīgu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Personai ir tiesības uz bezdarbnieka statusu, ja ir iegūta vispārējā vidējā izglītība, bet persona ir uzņemta vidējās pakāpes izglītības programmā, kuras apguve ir uzsākama pēc vidusskolas absolvēšanas, un programmas ietvaros tiek apgūta tikai profesionālā apmācība.

Aizvadīts Jaungada pasākums cilvēkiem ar invaliditāti