Novadā pieredzes apmaiņā viesojās delegācija no Glubokojes rajona (Baltkrievija)

AKTUĀLI

28.-29. jūnijā Daugavpils novadu apmeklēja delegācija no Baltkrievijas Glubokojes rajona. Šīs vizītes ietvaros 15 ciema padomju priekšsēdētāji, izpildkomitejas nodaļu vadītāji un biedrību pārstāvji apmeklēja un aizguva pieredzi Naujenes, Višķu un Līksnas pagastā. Jāatzīmē, ka sadarbības līgums starp Daugavpils novadu un Glubokojes rajonu tika noslēgts 2015. gadā.

Naujenē viesi apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, kur daudz tika stāstīts par jauno kompetenču pieeju audzināmo apmācībā, iepazinās ar ekspozīcijām Naujenes Novadpētniecības muzejā, savukārt pagasta pārvaldē tās vadītāja Ināra Miglāne demonstrēja prezentāciju par pārvaldes struktūru, funkcijām un iestāžu darbību. Diskusijas raisīja dažādi saimnieciskie jautājumi pagasta teritorijā, tādi kā kapu uzturēšana, autobusu pārvadājumi un teritorijas apsaimniekošana.

Tālāk vizīte turpinājās Višķu pagastā, kur delegācija iepazinās ar izglītības sistēmu, viesojoties Špoģu vidusskolā un sociālo pakalpojumu sniegšanu Višķu sociālās aprūpes centrā. Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms dalījās pieredzē par ES fondu un citu atbalsta programmu apgūšanu teritorijas attīstībai.

Nākamajā dienā Glubokoje rajona pārstāvji apciemoja Līksnas pagastu, vairāk uzmanību veltot kultūras jomai, aplūkojot sakopto Līksnas muižas parku, iepazīstot līksniešu pieredzi starptautisku festivālu organizēšanā un nevalstisko organizāciju lomu pagasta pārvaldes darbā.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika norāda, ka vizītes programma tika veidota tā, lai parādītu pagasta pārvalžu un biedrību lomu novada teritorijas attīstībā. Tāpēc tika rādīti gan infrastruktūras objekti, kuros investēti pašvaldības budžeta līdzekļi, gan tādi objekti, kuru tapšana ir biedrību nopelns. Baltkrieviem praksē tika rādīti piemēri, kā biedrības ir iesniegušas, realizējušas un tālāk arī apsaimnieko radītos objektus. “Viņus īpaši interesē funkciju pārdale starp centrālo varu un pagastu pārvaldēm un iestādēm. Viņu ieinteresētība ir nopietna, tāpēc rādām tos objektus, kuri ir pašvaldības attīstības rādītājs,” akcentēja V.Kezika.

Lai gan šobrīd nav atvērtas nevienas pārrobežu sadarbības programmas, sadarbības partneri runāja par kopīgu projektu iecerēm, kas varētu būt kultūras un sociālajā jomā, kā arī projekti, kuros varētu praktiski iesaistīt iedzīvotājus ES fondu apguves praksē. “Pagaidām projekti ir ieceru stadijā, bet mēs daudz strādājam ar pieredzes iegūšanu, kā iesaistīt sabiedrību dažādu vietējā līmeņa problēmu risināšanā, izmantojot starptautisko programmu projektus. Mācāmies, kā veidot un nostiprināt biedrības un nevalstiskās organizācijas, lai pilsoņu pozīcija kļūtu daudz atbildīgāka, risinot vietējās sabiedrības aktuālos jautājumus,” pastāstīja Glubokojes rajona deputātu padomes priekšsēdētāja Gaļina Unukoviča. “Mēs lepojamies ar savu sadarbību ar Daugavpils novadu, jo jums ir pieredze, kuru ir noderīgi un vērtīgi apgūt.”

Jāatzīmē, ka no Baltkrievijas Republikas sadarbības partneriem, šobrīd Daugavpils novadam ir kopīgi projekti ar Vitebskas un Braslavas rajonu.

Vizīte noslēdzās ar Daugavpils cietokšņa un Marka Rotku centra apmeklējumu Daugavpilī.

FOTOGALERIJA

Domes priekšsēdētājas J.Jalinskas sveiciens Dziesmu un deju svētku dalībniekiem