Notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Silene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

AKTUĀLI

Demenes kultūras nama telpās (Briģenes iela 2, Demene) 27. martā plkst. 11:00 notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Silene” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas unikālās teritorijas dabas vērtības. Plāna izstrādes laikā tiks aktualizēta informācija par teritorijas dabas vērtībām un izstrādāti ieteikumi turpmākajai apsaimniekošanai, uzklausot visas ieinteresētās puses.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka „Silene” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas parks „Silene” atrodas Daugavpils novada Demenes un Skrudalienas pagastu teritorijā.  Tā kopējā platībā ir 3825 ha, dibināts 1977. gadā. Dabas parks ir izcila teritorija dažādu mežu tipu (īpaši purvaino) un eitrofu ezeru aizsardzībai, tajā atrodas daudz retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur dzīvo meža susuris. Dabas parkā konstatētas arī 2 lielas sikspārņu kolonijas, kuriem ezeri ir piemērota barošanās vieta. Teritorijā ir liels aizsargājamu kukaiņu sugu skaits.

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, kurš informēs par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (tālr. 67557668, 67557698, e-pasts birojs@vkb.lv, www.vkb.lv, Ezermalas iela 28, Rīgā). Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām  klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai: Jolanta Bāra, tālr. 26465530, e-pasts jolanta.bara@vkb.lv līdz 2018. gada 24. aprīlim.

Plāna izstrādes gaitā arī turpmāk plānotas sanāksmes, lūdzam sekot informācijai Daugavpils novada domes tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv un Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv.

Laipni aicināti visi interesenti!

Informācija iedzīvotājiem par apkalpošanas iecirkņu izveidi