Notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava”

AKTUĀLI

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts pēc Dabas aizsardzības pārvades pasūtījuma ir uzsācis dabas aizsardzības plāna izstrādi aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava” turpmākajiem 12 gadiem. Tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāna izstrādes ietvaros 25. septembrī plkst. 12.00 Naujenes pagasta pārvaldē (Skolas iela 6, Naujenes pagasts), 25. septembrī plkst. 16.00 Vecsalienas pagasta pārvaldē (Červonkas pils, Vecsalienas pagasts), 26. septembrī  plkst. 16.00 Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslava) notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” dibināts 1990. Gadā. Tas ir Natura 2000 teritorija ar kopējo platību 52098 ha. Šobrīd apvidus, kas aizsargā izcilas dabas un kultūrainaviskās vērtības, ir nominēts UNESCO Nacionālajam mantojumam. Teritorija iekļauj Daugavpils novada Naujenes, Salienas, Skrudalienes, Tabores, Vecsalienes pagastus un Krāslavas novada Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, Ūdrīšu, Kalniešu pagastus.

Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt sanāksmi, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, kā arī paustu priekšlikumus un ieceres par teritorijas apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz 2031. gadam. Plāna ietvaros tiks izvērtēti priekšlikumi teritorijas turpmākai aizsardzībai, apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī tiks runāts par kārtību, kādā pieteikties atbalsta maksājumiem par  bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem. Izstrādes periodā tiks veidota arī Uzraudzības grupa, kurā tiks iekļauts arī apvidus ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvis.

Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju varat sanāksmē vai rakstiski līdz 25. septembrim, adresējot to Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Salaspils, Miera iela 3, LV-2169, tālrunis 28661086, 67944988, www.lubi.lu.lv) vai plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai uz elmira.boikova@lu.lv vai plānu redaktorei Jolantai Bārai uz jolanta.bara@dnd.lv.

Par publisko apspriešanu Maļinovā